Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ORDEN APU/2928/2003, de 2 de octubre, aprobando el expediente de deslinde entre los términos municipales de Somiedo (Asturias) y Cabrillanes (León)
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
2928/2003
Boletín Oficial :
BOE 253/2003
Fecha Disposición :
02/10/2003
Fecha Publicación :
22/10/2003
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
RESOLUCIÓ
GRI/3105/2003, de 30 de setembre, d'aprovació d'un augment de subvenció al finançament del projecte de l'obra núm. 2003/123, inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2003.
La base 18.1.b) de les d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al quadrienni 2000-2003, aprovades pel Decret 400/2000, de 27 de desembre, preveu que es puguin destinar els romanents produïts com a conseqüència de les baixes obtingudes en l'adjudicació o per les renúncies o exclusions totals o parcials de projectes inclosos en el Pla a incrementar les subvencions assignades a determinades actuacions quan les entitats locals no puguin atendre la seva participació en el finançament.
Atès que l'Ajuntament de Torrelavit ha demostrat la impossibilitat de cobrir la seva participació en el finançament de l'obra núm. 2003/123, titulada Urbanització del nucli antic del barri del Vilet, 1a fase, inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2003,
Atesa la proposta de la Direcció General d'Administració Local en relació amb l'aplicació de disponibilitats econòmiques del Pla al finançament de l'obra esmentada,
Resolc:
.1 Aplicar, de les disponibilitats econòmiques del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2003, en concret, del programa general (PG), l'import de 51.158,11 euros al finançament del projecte de l'obra núm. 2003/123, titulada Urbanització del nucli antic del barri del Vilet, 1a fase, que l'Ajuntament de Torrelavit (Alt Penedès) té inclosa en el Pla de l'any 2003, finançament que queda determinat de la manera següent:
Pressupost total: 161.346,58 euros.
Aportació de la corporació local: 40.336,64 euros.
Subvenció PUOSC-PG: 121.009,94 euros.
.2 Publicar aquesta Resolució al DOGC.
.3 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller de Governació i Relacions Institucionals, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació.
Barcelona, 30 de setembre de 2003
Josep M. Pelegrí i Aixut
Conseller de Governació i Relacions Institucionals