Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ORDEN de 28 de diciembre de 2000 por la que se reduce para 1999 el rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para determinadas actividades agrícolas desarrolladas en Cataluña y se reducen para los años 2000 y 2001 los índices de cuota devengada por operaciones corrientes en el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para determinadas actividades ganaderas
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 1/2001
Fecha Disposición :
28/12/2000
Fecha Publicación :
01/01/2001
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE HACIENDA
EDICTE

de 10 de maig de 2005, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Tordera.

Exp.: 2004/014329/B

Pla parcial del sector 11, carretera de Fogars de Tordera, de Tordera

En compliment del que disposa l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per aquest Edicte es notifica al senyor Rafael Planas Gallart i a la senyora M. Dolors Tura Formiga, propietaris d'una finca inclosa dins l'àmbit del Pla parcial del sector 11, carretera de Fogars de Tordera, del terme municipal de Tordera, amb últim domicili al carrer de Miguel de Unamuno, 15, 08490 Tordera, i actualment en domicili desconegut, que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 19 de gener de 2005, va adoptar un acord que els afecta i que es va publicar al DOGC núm. 4346, de 18.3.2005.

Contra l'acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona.

Barcelona, 10 de maig de 2005

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona