Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança municipal de circulació de lajuntament de Caldes de Malavella
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 141
Fecha Disposición :
23/07/2010
Fecha Publicación :
23/07/2010
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
Es fa públic, per a coneixement general, que el Ple de lAjuntament de Caldes de Malavella, en la sessió de data 26 dabril de 2010, va aprovar lOrdenança municipal de circulació.

Durant el tràmit dinformació pública no sha presentat cap al·legació ni reclamació per la qual cosa han esdevingut aprovats definitivament, per la qual cosa sordena la publicació del text íntegre d'aquest Reglament, en el Butlletí Oficial de la Província, inserint-la en el tauler dedictes de lAjuntament i anunciant en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què shagi publicat íntegrament el text.

Contra els acords anteriors, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala daquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de lendemà de la data de la seva publicació, si bé prèviament caldrà comunicar a aquest Ajuntament el fet de la interposició del recurs. No obstant això, shi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera procedent.

Caldes de Malavella, 14 de juliol de 2010

Joan Colomer i Llinàs Alcalde

ANNEX.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE LAJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA

TÍTOL I. OBJECTE I AMBIT DAPLICACIÓ.

TÍTOL II. NORMES SOBRE ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT.

TÍTOL III. INFRACCIONS I SANCIONS.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

ANNEX. QUADRE DE SANCIONS PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La publicació de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (BOE 283, del 24 de novembre) introdueix un nou procediment sancionador i diverses modificacions derivades daquest nou procediment, així com altres modificacions que el legislador estatal ha considerat necessàries a partir de lexperiència acumulada en els darrers anys per lAdministració i la jurisprudència dictada en aquesta matèria. Cal destacar sobretot el canvi que ha sofert lannex amb les infraccions que comporten pèrdua de punts i la desaparició de la sanció de suspensió del permís o llicència de conducció.

Així doncs, es modifica la Llei de Seguretat Viària regulada en el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Aquesta modificació entra en vigor pel que fa a la seva part més important als 6 mesos de la seva publicació en el BOE. Per aquesta raó es considera necessari aprovar una nova ordenança municipal de circulació per tal dadaptar la normativa municipal al que estableix lanomenada normativa legal.

Cal assenyalar també que la regulació continguda en aquesta ordenança no regula de forma exhaustiva la normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Es regula el que té una afectació més directa amb làmbit municipal, i pel que no shi preveu cal completar-la amb el que disposa lanomenada Llei de Seguretat Viària, i els reglaments que la desenvolupen.

De conformitat amb laprovació daquesta ordenança municipal de circulació, també cal aprovar un nou quadre de sancions per les infraccions de trànsit adaptat a la modificació esmentada que ha comprovat que les infraccions lleus es puguin sancionar fins a 100,00 EUR, les greus en 200,00 EUR i les molt greus en 500,00 EUR, tenint en compte també les modificacions que shan produït respecte determinades infraccions que per la seva especial incidència i característiques han estat objecte de modificacions en limport de les corresponents sancions i que es recullen en el text daquesta ordenança.

TÍTOL I. OBJECTE I AMBIT DAPLICACIÓ.

Article 1. Objecte i àmbit

1.Lobjecte daquesta Ordenança és desplegar la competència municipal en matèria dordenació del trànsit de persones i de vehicles en les vies urbanes de Caldes de Malavella en el marc de les normes autonòmiques i estatals i les directrius europees daplicació.

2.Les normes daquesta Ordenança seran daplicació en totes les vies del terme municipal de Caldes de Malavella. Tindran caràcter urbà les parts de les travessies que tinguin aquesta consideració de conformitat amb els punts quilomètrics que se senyalin en el Conveni establert entre lAjuntament i el Servei Català de Trànsit.

3. El concepte de via utilitzat en aquesta Ordenança comprèn els elements de vialitat en sentit estricte, les places i altres espais públics de titularitat municipal aptes per a la circulació i els elements de vialitat i terrenys de titularitat privada que estan destinats en caràcter general a la circulació de vehicles.

4. Quan les circumstàncies ho requereixin, sadaptaran les mesures especials de regulació i ordenació del trànsit, amb la prohibició o restricció de la circulació de vehicles, la canalització de les entrades o sortides de la ciutat per determinades vies, o la reordenació de lestacionament i es farà compatible la seva distribució equitativa entre tots els usuaris.

TÍTOL II. NORMES SOBRE ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT.

Capítol 1. Senyalització

Article 2. Règim dels senyals

1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades del terme municipal, regeixen en tot el seu àmbit territorial, llevat de la senyalització específica per a un tram de via.

2. Els senyals que estan a les entrades de les zones de vianants o de circulació restringida regeixen en tot làmbit.

3. Els senyals i ordres dels agents de la Policia local, vigilants municipals o daltres agents de lautoritat, prevaldran sobre qualsevol altre senyalització.

Article 3. Protecció dels senyals

1. Es requereix autorització municipal per col·locar, retirar, traslladar o ocultar la senyalització fixa o provisional següent: vertical, semàfors, horitzontal, dobres i senyals i elements de balisament a la via pública.

2. Es prohibeix col·locar publicitat o una instal·lació anàloga a la senyalització esmentada en el punt anterior i al seu voltant.

3. Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general, que impedeixen o dificultin als usuaris la normal visibilitat de la senyalització.

4. Es prohibeix qualsevol manipulació, modificació o ús indegut de la senyalització que la pugui deteriorar, induir a la confusió, o reduir-ne la visibilitat o leficàcia.

5. Es prohibeix col·locar plaques, cartells, marques, anuncis i instal·lacions anàlogues que per les seves dimensions, disseny, color o contingut puguin distreure latenció dels conductors, o enlluernin els usuaris de la via pública.

6. LAjuntament retirarà immediatament tota aquella senyalització que no estigui degudament autoritzada o no compleixi les normes en vigor o les condicions de lautorització pel que fa a forma, dimensió, materials, missatge i condicions de la instal·lació. LAjuntament requerirà ladaptació a la normativa en vigor de qualsevol senyalització instal·lada amb autorització municipal.

Article 4. Llicència municipal En sol·licitar lautorització per col·locar senyalització, linteressat ha de presentar per duplicat:

1. Plànol de situació de la zona a escala 1:2000, amb indicació de laccés al local, finca, terreny o via particular i lemplaçament dels senyals que se sol·liciten.

2. Plànol demplaçament de la senyalització sol·licitada a escala 1:500, amb indicació de la distància a la vorada i a la façana.

3. Per a cada senyal: nomenclatura, significat, dimensions, material de construcció i colors, de conformitat amb el Catàleg oficial de senyals de circulació i marques viàries i el Reglament general de circulació vigents. També shan dindicar les dimensions, materials de construcció i colors dels suports. Per als senyals dindicació i plaques complementàries: croquis a escala del senyals i el seu suport, on sindiqui lescriptura i els símbols.

4. Només sautoritzaran els senyals dindicació que siguin dinterès general.

5. Lautorització de senyals determinarà el tipus de senyalització, color, disseny, material de construcció, dimensions i el lloc i les condicions de la instal·lació.

6. Les prescripcions dels apartats anteriors estan subordinades o complementades al que disposen els plans especials dordenació de làmbit per al qual es demana el senyal.

Article 5. Normes dinstal·lació

Els senyals verticals autoritzats shan dinstal·lar seguint les següents prescripcions:

1.El senyal no ha de dificultar el pas dels vianants per la vorera, ni el pas dels vehicles per la calçada.

2. La distància entre la vora exterior del senyal i el límit de la vorera ha de ser de 60 centímetres.

3. La vora inferior del senyal ha destar a una alçada de 2,20 metres sobre el nivell de la vorera.

4. No ha de contenir cap mena de publicitat.

5. Com a mínim, la distància entre el senyal i un semàfor ha de ser de 10 metres; entre el senyal i un pas de vianants, de 2 metres, i entre el senyal i una cruïlla de 5 metres.

6. Sha de garantir la visibilitat del senyal i de la senyalització instal·lada prèviament.

7. Els titulars duna llicència de reserva despai temporal que hagin de prohibir lestacionament han dutilitzar els senyals homologats definits en lannex 4.

Article 6. Senyalització en els accessos a espais privats

LAjuntament podrà requerir als titulars despais privats que tinguin accés directe a la via pública i que siguin utilitzats per un nombre indeterminat dusuaris per a la circulació de vehicles, que col·loquin els senyals de circulació adients per tal de garantir la seguretat a lhora dincorporar-se a la via pública.

Article 7. Senyalització dels passos per a vianants

1. Els passos per a vianants amb semàfors shan de senyalitzar horitzontalment amb dues ratlles blanques discontínues de 40 cm damplada cadascuna, disposades perpendicularment a leix de calçada, la separació de les quals depèn de les característiques del carrer i de la intensitat dús, i amb una línia de detenció contínua de 40 cm damplada, separada 50 cm de la primera línia discontínua.

2. Els passos no semaforitzats shan de senyalitzar horitzontalment mitjançant una sèrie de ratlles blanques de 50 cm cadascuna, disposades en bandes paral·leles a leix de la calçada, formant un conjunt transversal a aquesta, i amb una línia de detenció blanca contínua de 40 cm damplada. Aquesta senyalització es pot complementar amb els senyals verticals P-20 i S-13 sempre que lamplada, les característiques i la intensitat dús del carrer ho permetin.

Article 8. Senyalització dels canvis dordenació del trànsit

Per raons de seguretat, dordre públic, demergència o per garantir la fluïdesa de la circulació, lAjuntament podrà modificar lordenació de la circulació. Amb aquest fi, podrà col·locar, retirar o anul·lar provisionalment els senyals que calgui, com també prendre les mesures preventives oportunes.

Capítol II: Obstacles

Article 9. Definició i llicències

1. En aquesta Ordenança, un obstacle és un element que ocupa la via i representa un ús comú especial de lespai destinat al trànsit de vehicles i persones, sense ser un element estructural ni de mobiliari urbà.

2. Per ocupar les vies amb obstacles, cal obtenir prèviament una llicència municipal.

3. No es concedirà la llicència en els casos en què concorrin les circumstàncies següents

a) Quan els obstacles dificultin greument la circulació, parada o estacionament de vehicles, o el trànsit de vianants

b) Quan la col·locació dels obstacles pugui deteriorar les vies.

4. Els obstacles autoritzats que destorben la circulació de vianants o vehicles shan de protegir, senyalitzar i, en hores nocturnes, il·luminar, per garantir la seguretat dels usuaris de la via pública.

Article 10. Retirada dobstacles

1. Quan els obstacles col·locats a la via sense llicència municipal siguin susceptibles dobtenir-la, lAjuntament requerirà a linteressat que la demani i si aquest no ho fa en el termini concedit, els retirarà.

2. Quan els obstacles col·locats a la via no puguin ser autoritzats, lAjuntament els retirarà dimmediat.

3. A més dels supòsits anteriors, lAjuntament podrà retirar els obstacles en les següents circumstàncies

a) Quan shagin extingit les circumstàncies que van motivar lautorització

b) Quan sultrapassi el termini de lautorització o no es compleixin les condicions que shi van fixar

c) Quan lobstacle destorbi la circulació de vehicles o vianants, o quan estigui lligat o encadenat a un element estructural o del mobiliari urbà de la via pública o a un element duna façana. 4. Les despeses de la retirada seran a càrrec del causant del destorb.

Capítol III: Usuaris, conductors i titulars de vehicles

Article 11. Usuaris, conductors i titulars de vehicles.

1. Els usuaris de la via estan obligats a comportar-se de manera que no entorpeixin indegudament la circulació, ni causin perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones, o danys als béns.

2. Els conductors han d'utilitzar el vehicle amb la diligència, precaució i no distracció necessàries per a evitar tot dany, propi o aliè, cuidant de no posar-se en perill, tant a si mateixos com als altres ocupants del vehicle i a la resta d'usuaris de la via. El conductor haurà de verificar que les plaques de matrícula del vehicle no presenten obstacles que impedeixin o dificultin la seva lectura i identificació.

3. Els titulars i, si escau, els arrendataris dels vehicles tenen el deure actuar amb la màxima diligència per a evitar els riscos que comporta la seva utilització, mantenint-los en les condicions legal i regla-mentàriament establertes, sotmetent-los als reconeixements i inspeccions que corresponguin i impedint que siguin conduïts per qui mai hagués obtingut el permís o la llicència de conducció corresponent.

Article 12. Obligacions del titular del vehicle i del conductor habitual.

1. El titular d'un vehicle té les següents obligacions

a) Facilitar a l'Administració la identificació del conductor del vehicle en el moment de ser comesa una infracció. Les dades facilitades han d'incloure el nombre del permís o llicència de conducció que permeti la identificació en el Registre de Conductors i Infractors. Si el conductor no figura inscrit en el Registre de Conductors i Infractors, el titular haurà de disposar de còpia de l'autorització administrativa que li habiliti a conduir a Espanya i facilitar-la a l'Administració quan li sigui requerida. Si el titular fos una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, la còpia de l'autorització administrativa podrà substituir-se per la còpia del contracte d'arrendament

b) Impedir que el vehicle sigui conduït per qui mai haguessin obtingut el permís o la llicència de conducció corresponent.

2. El titular podrà comunicar al Registre de Vehicles de la Direcció general de Trànsit el conductor habitual del mateix en els termes que es determinin per Ordre del Ministre de l'Interior i conforme al disposat en l'apartat 1.bis de l'annex I de la Llei 18/2009, de 23 de novembre. En aquest supòsit, el titular quedarà exonerat de les obligacions anteriors, que es traslladaran al conductor habitual.

3. Les obligacions establertes en l'apartat 1 i la comunicació descrita en l'apartat anterior correspondran a l'arrendatari a llarg termini del vehicle, en el cas que hagués constància d'aquest en el Registre de Vehicles.

4. Els titulars dels vehicles en règim d'arrendament a llarg termini hauran de comunicar al Registre de Vehicles l'arrendatari, en els termes que es determinin mitjançant la corresponent Ordre Ministerial.

Capítol IV: Circulació de vianants

Article 13. Normes de comportament

1. Els vianants han de transitar per les voreres, passeigs o llocs a ells destinats, preferentment per la seva dreta.

2. Els vianants han de creuar les calçades pels passos senyalitzats i, si no nhi ha, pels extrems de les illes, perpendicularment a la calçada, amb les precaucions necessàries, sense detenir-se ni entorpir el pas a altres usuaris.

3. Els vianants que utilitzin un pas de vianants, amb semàfor o sense, regulat per un agent de circulació han de complir les seves indicacions.

4. En els passos de vianants regulats amb semàfor, els vianants han de respectar els senyals o fases que els afectin, així com qualsevol altre tipus de senyalització específica de la via pública.

5. Els vianants no poden creuar les places o rotondes per la calçada. Si no estan habilitades per fer-ho, han de voltar-les.

Capítol V: Parada de vehicles

Article 14. Definició i normes generals de la parada

1. En aquesta Ordenança, la parada és la immobilització voluntària dun vehicle durant un temps inferior als dos minuts, per recollir o deixar persones, o carregar i descarregar coses.

2. La parada sha de fer seguint les següents normes

a) El conductor ha de romandre dins o al costat del vehicle per poder-lo retirar quan calgui o se li requereixi

b) En els carrers amb doble sentit de circulació el vehicle sha datansar a la vorera dreta, i en les vies dun sol sentit també pot fer-ho a lesquerra

c) Els passatgers han de baixar pel costat de la vorera. El conductor pot fer-ho per la calçada si no provoca una situació de perill per a la circulació

d) Es pot parar sempre que no afecti greument la circulació, no ho impedeixi la senyalització corresponent o sigui un carril de circulació duna via declarada datenció preferent. El vehicle sha daturar en lindret que pertorbi menys la circulació. En els carrers amb xamfrà sha de fer dins dels seus límits sense excedir lalineació de les vorades. Sexceptuen els supòsits de passatgers malalts o amb mobilitat reduïda, de prestació de serveis públics durgència, neteja, recollida descombraries i els taxis, sempre que sigui pel temps mínim imprescindible i que no tinguin cap altra alternativa possible

e) En les vies sense vorera el vehicle sha daturar a un metre de la façana, un altre parament o zona de vianants.

Article 15. Prohibició de parada Es prohibeix la parada:

1 En el lloc on ho prohibeix la senyalització

a) Mitjançant un senyal vertical

b) Mitjançant una línia longitudinal contínua groga a la calçada al costat de la vorera.

2 En les vies declarades datenció preferent, o amb una denominació digual caràcter, per Decret dAlcaldia.

3. On es destorba la circulació dels vehicles, encara que sigui per un temps mínim.

4. On sobliga els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses.

5. A les cruïlles i interseccions, excepte en els xamfrans autoritzats.

6. Als revolts, túnels, i canvis de rasant de visibilitat reduïda.

7. En sentit contrari al que correspon al duna via de sentit únic de circulació.

8. A la vora esquerra de la calçada, amb relació al sentit de marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació.

9. Als llocs on simpedeix la visibilitat del trànsit o dels senyals als usuaris als quals afectin.

10. A les parades de transport públic de viatgers i a les reserves per a taxis, discapacitats i serveis de seguretat o durgència.

11. Als passos senyalitzats o adaptats per a vianants, discapacitats o ciclistes.

12. Als carrils bici i carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de determinats usuaris (BUS, TAXI, etc.).

13. Si destorba la circulació de vianants.

Capítol VI: Estacionament de vehicles

Article 16. Definició i normes generals de lestacionament Lestacionament és la immobilització dun vehicle que no es troba en situació de parada, ni de detenció per emergència, ni per necessitats de la circulació, ni per complir algun precepte reglamentari. Lestacionament de vehicles es regeix per les normes següents:

1. A falta de senyalització expressa, els vehicles han destacionar en fila en els carrers places i xamfrans, és a dir, paral·lelament a la vorada.

2. El conductor ha de situar el vehicle de forma que permeti lòptima utilització de lespai disponible.

3. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles shan de col·locar dins del perímetre marcat.

4. Els vehicles shan de col·locar tan a prop de la vorada com sigui possible. En els estacionaments, cap element del vehicle podrà afectar ni la circulació de vianants per la vorera, ni elements del mobiliari urbà, ni elements estructurals de la via pública.

5. El conductors han destacionar el seu vehicle de manera que no pugui posar-se en marxa ni desplaçar-se espontàniament, ni ser mogut per tercers, i hauran de respondre per les infraccions comeses com a conseqüència de la remoció del vehicle per causa duna immobilització incorrecta, a menys que el desplaçament shagi produït per violència manifesta.

6. Cada dia que un vehicle romangui estacionat en lloc prohibit causa una infracció independent amb la limitació establerta a larticle 26.

Article 17. Prohibició destacionament Es prohibeix lestacionament:

1. En els llocs on ho prohibeixi la senyalització

a) Mitjançant el senyal vertical corresponent

b) Mitjançant una marca viària de color groc, o línia longitudinal discontínua al paviment al costat de la vorera, a la mateixa vorera o a la vorada.

2. On estigui prohibida la parada mitjançant senyalització.

 3. En aquells llocs on es destorbi la circulació.

4. On sobligui els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses.

5. En doble fila, tant si és en paral·lel amb un altre vehicle, com si ho és amb un contenidor descombraries, de recollida selectiva, dobres o similars; o al davant de tanques no fixes, o altres senyals de balisa col·locats per garantir una mesura circulatòria o de seguretat.

6. Separat excessivament de la vorada

a) En sentit contrari al que correspon al duna via de sentit únic de circulació

b) A la vora esquerra de la calçada, amb relació al sentit de marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació. 8. Als llocs on simpedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals als usuaris als quals afectin.

 9. A distància inferior de cinc metres de la cantonada duna via o carrer quan destorbi la maniobra de girar a qualsevol tipus de vehicle, quan destorbi la visibilitat del trànsit, o quan impedeixi o dificulti el pas de vianants per creuar perpendicularment la calçada.

10. De manera que es destorbi la sortida daltres vehicles estacionats reglamentàriament.

11. Als passos senyalitzats per a vianants, discapacitats o ciclistes.

12. Als passos adaptats per a vianants, discapacitats o ciclistes.

13. A les voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals, vorals, i altres zones destinades al pas de vianants.

14. Dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües, de color groc o blanc; tant si locupació és parcial com total.

15. A les parades de transport públic de viatgers i reserves per a taxis (BUS, TAXI).

16. A les zones senyalitzades com a reserva destacionament, llevat dels vehicles expressament autoritzats a utilitzar-les (discapacitats, serveis de seguretat o durgència, etc.)

17. A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials o coses, llevat dels vehicles autoritzats a utilitzar-les.

18. En els guals correctament senyalitzats i autoritzats.

19. En un mateix lloc més de 72 hores consecutives.

20. A les entrades o sortides dels aparcaments autoritzats.

21. Fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places en els estacionaments autoritzats.

22. En els carrers o vies sense voreres, sense mantenir una distància mínima dun metre fins a la façana més propera, escala, paret de finca o zona de vianants.

23. A les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja. En aquests supòsits es comunicarà la prohibició a través dels mitjans de difusió oportuns, i a més es col·locaran senyals provisionals o altres sistemes de senyalització. Aquesta informació prèvia es farà amb 72 hores dantelació, pel cap baix, llevat de casos de justificada urgència.

24. En els llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, si no es col·loca el distintiu que lautoritza en lloc visible o quan, es manté estacionat el vehicle un cop sobrepassat el temps màxim que figura en el distintiu.

25. En les cruïlles i interseccions, excepte en els xamfrans autoritzats.

26. En els revolts, túnels i canvis de rasant de visibilitat reduïda.

27. Als carrils bici i carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de determinats usuaris (BUS,TAXI, etc.)

28. De forma que dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els contenidors del servei públic de recollida descombraries o elements anàlegs.

29. En els indrets senyalitzats a la calçada destinats a la col·locació de contenidors.

30. En els llocs senyalitzats amb prohibició destacionament segons canvi quinzenal, aquest canvi serà efectiu a partir de les 8 hores a.m. del primer dia de cada quinzena.

Article 18. Estacionament en relació a lamplada del carrer

1. Als carrers amb capacitat màxima per a dues columnes de vehicles i damplada màxima autoritzada de 2,55 metres i de sentit únic de circulació, si no hi ha senyalització concreta que indiqui el contrari, els vehicles podran estacionar a la banda dreta de la via segons el sentit únic de circulació. Els vehicles que incompleixin aquest apartat incorreran en la infracció a larticle 15, apartat 3, daquesta Ordenança.

2. Als carrers amb capacitat màxima per a tres columnes de vehicles damplada màxima autoritzada de 2,55 metres i de circulació en doble sentit, es permetrà lestacionament en la banda que determini lautoritat municipal.

3. Als estacionaments amb alternança temporal a cada costat, el canvi shaurà de fer com a màxim a les set hores dels dies establerts, sempre que, en fer-ho, no es destorbi la circulació. Quan el dia del canvi sigui festiu, el trasllat sajornarà fins al primer dia laborable següent. No es podrà estacionar en cap dels dos costats fins que no es pugui fer al costat correcte sense entorpir el trànsit.

Article 19. Infracció per canvi de senyalització

 Si per lincompliment de lapartat 19 de larticle 17 daquesta Ordenança, el lloc on un vehicle està estacionat resulta afectat per un canvi de senyalització o per un altre tipus dordenació del trànsit, el titular del vehicle serà el responsable de la nova infracció.

Article 20. Estacionament amb horari limitat

1. Els estacionaments amb horari limitat es regeixen per les prescripcions següents:

 1.La duració màxima de lestacionament és dues hores.

2.El conductor ha dobtenir un comprovant horari i col·locar-lo en un lloc de la part interna del parabrisa que sigui visible des de lexterior.

2. Constitueixen infraccions daquesta modalitat destacionament els fets següents:

1.La falta de comprovant horari o no col·locar-lo en un lloc visible.

2.Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant.

3. Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de les places desta-cionament.

Article 21. Anul·lació de denúncies

La denúncia formulada per falta de comprovant horari, per no col·locar-lo en un lloc visible o per sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant quedarà sense efecte en obtenir un comprovant especial en les màquines expenedores de tiquets. Shaurà de dipositar el comprovant especial i la denúncia a les bústies especials instal·lades a la via pública a aquest efecte.

Article 22. Estacionament de vehicles de discapacitats

1. Els titulars de targetes destacionament per a persones amb disminució expedides per lAdministració poden estacionar a les places reservades per a ells. La targeta sha dexhibir a la part frontal del parabrisa.

2. Si a prop de la destinació del conductor no hi ha cap tipus de zona reservada, es permet lestacionament en aquells llocs on menys es destorbi la circulació, però mai en indrets on incorri en algun dels supòsits previstos en aquesta Ordenança que causin la retirada del vehicle.

3. Les persones titulars de targetes daparcament per a persones amb disminució podran estacionar els seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat i en les zones de càrrega i descàrrega.

Article 23. Estacionament de motocicletes i ciclomotors

1. Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes, shan destacionar als llocs senyalitzats per a aquest fi. En el supòsit que no nhi hagi a les rodalies, o que estiguin ocupats, poden estacionar a la calçada, en semi bateria, ocupant una amplada màxima dun metre i mig, i sense impedir laccés als vehicles immediats.

2. Quan no sigui possible lestacionament en els espais previstos en lapartat anterior si no està prohibit i no sincorre en cap dels supòsits de lapartat 22.3, poden estacionar en les voreres de més de tres metres damplada llevat dels passeigs, places, rambles, vorals i refugis centrals, amb les següents condicions

a) A una distància de cinquanta centímetres de la vorada

b) Quan la vorera té una amplada entre tres i sis metres, en una fila paral·lelament a la vorada a una distància dun metre entre elles

c) Quan lamplada de la vorera és superior a 6 metres, en semi-bateria.

3. Es prohibeix lestacionament i la parada de motocicletes i ciclomotors en les voreres, en les següents circumstàncies

a) Davant dels límits corresponents a un pas de vianants o de ciclistes

b) Davant de les adaptacions urbanístiques per a vianants, discapacitats o ciclistes

c) Davant dels límits de qualsevol reserva temporal o fixa degudament autoritzada i senyalitzada

d) A una distància inferior als quatre metres duna cantonada de carrers, i en els arcs de conjunció de dues vies

e) En llocs de gran concentració de vianants a causa de la celebració dactes, festes o concentracions ciutadanes de qualsevol mena

f) En tots aquells punts que puguin impedir o dificultar lús dun servei públic (cabina telefònica, bústia de correus, etc.) o lús de mobiliari urbà (bancs, papereres, contenidors, etc.)

g) En els punts o llocs on sefectuïn obres o reparacions en el sòl o subsòl

h) En els llocs on a causa duna ocupació autoritzada de lespai públic, lamplada útil de pas dels vianants per la vorera, sigui inferior als 3 metres.

4. Per estacionar sobre les voreres les motocicletes sense sidecar i els ciclomotors de dues rodes, podran accedir-hi amb el motor en marxa, però mai pels passos de vianants, ni per les adaptacions per a discapacitats. Si bé podran utilitzar la força del motor per salvar el desnivell de la vorada, immediatament hauran de transitar amb el motor parat i sense ocupar el seient, i donar en tot moment preferència de pas als vianants. El fet destacionar sobre la vorera, no autoritza a lligar o encadenar les motocicletes o ciclomotors a cap element estructural de la via pública, ni al mobiliari urbà, ni a cap element duna finca.

Capítol VII: Retirada i immobilització de vehicles

Article 24. Retirada de vehicles

1. LAjuntament pot retirar de les vies i traslladar-lo a un dipòsit de vehicles, el vehicle que es trobi en alguna de les circumstàncies següents, si qui està obligat a fer-ho no ho fes

a) Quan constitueixi perill, quan causi destorb greu a la circulació de vehicles o vianants o deteriori algun servei o patrimoni públic

b) En cas daccident que li impedeixi continuar la marxa

c) Quan procediment legalment la immobilització del vehicle, no hi hagués un lloc adequat per practicar-la sense obstaculitzar la circulació de vehicles o persones

d) Quan, havent estat immobilitzat, dacord amb allò que disposa larticle 30 daquesta ordenança dacord amb el que preveu larticle 84 LSV, no haguessin cessat les causes que van motivar la seva immobilització

e) Quan un vehicle estigui estacionat en zones habilitades per lautoritat municipal com a zones dapar-cament reservat per a lús de persones amb discapacitat sense col·locar el distintiu que ho autoritza

f) Quan estigui estacionat en carrils o parts de les vies reservats exclusivament per a la circulació o al servei de determinats usuaris i en les zones reservades de càrrega i descàrrega

g) Quan un vehicle estigui estacionat en zones amb limitació horària sense el comprovant horari que lautoritza col·locat en un lloc visible, o quan sobrepassi el triple del temps autoritzat en el comprovant. 2. Salvant els casos de sustracció o altres formes dutilització dun vehicle en contra de la voluntat del seu titular, degudament justificades, les despeses que soriginin com a conseqüència de la retirada a la que es refereix lapartat anterior, seran a càrrec del titular, larrendatari o del conductor habitual, segons el cas, que haurà dabonar-los com a requisit previ per a la devolució del vehicle, sense perjudici del dret de recórrer de que disposi i de la possibilitat de repercutir-ho sobre el responsable de laccident, laban-donament del vehicle o de la infracció que hagi comportat la retirada. 3. ladministració haurà de comunicar la retirada i dipòsit del vehicle al titular en el termini de 24 hores. La comunicació sefectuarà a través de la Direcció Electrònica viària, si el titular en disposa.

Article 25. Vehicles la situació dels quals causa perill, destorb o deteriorament del patrimoni públic

Es considera que un vehicle està en les circumstàncies determinades en lapartat 1 de larticle anterior i, per tant, està justificat retirar-lo:

1. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada o lestacionament.

2. Quan estigui estacionat en doble fila sense conductor.

3. Quan sobresurti del vèrtex dun xamfrà o duna cantonada i obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc.

4. Quan estigui estacionat, en la zona de lextrem de les illes destinada a un pas per a vianants i quan impedeixi els pas de discapacitats o en un rebaix de la vorera.

5. Quan ocupi totalment o parcialment un gual degudament autoritzat i senyalitzat, de manera que impedeixi o dificulti el pas dentrada o de sortida dun vehicle en el moment que ho vol fer.

 6. Quan sent un vehicle autoritzat reglamentàriament per fer transport de mercaderies, estigui estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega durant les hores de la seva utilització, o quan sent un vehicle autoritzat segons larticle 34 daquesta Ordenança, infringeixi les normes dutilització daquestes zones.

7. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.

8. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a serveis durgència o seguretat.

9. Quan estigui estacionat al davant de les sortides demergència, degudament senyalitzades, de locals destinats a espectacles públics, durant les hores que sen celebrin.

10. Quan estigui estacionat en una reserva per a discapacitats.

11. Quan estigui estacionat damunt duna vorera, andana, passeig, voral, o dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües o en quadrícula, de color groc o blanc, tant si locupació és parcial com total. 12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta dusuaris de la via, encara que siguin provisionals.

13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.

14. Quan destorbi la visibilitat del trànsit duna via als conductors que hi accedeixin des duna altra.

15. Quan obstrueixi totalment o parcial lentrada o sortida dun immoble als seus habitants o als usuaris dun aparcament autoritzat.

16. Quan estigui estacionat en lloc prohibit en via declarada datenció preferent, o amb una altra denominació digual caràcter, per disposició municipal.

17. Quan estigui estacionat a la calçada, fora dels llocs permesos.

18. Quan estigui estacionat en una zona de vianants fora de les hores permeses, llevat de casos expressament autoritzats.

19. Quan estigui estacionat en un lloc que shagi docupar per a un acte públic autoritzat.

20. Quan obstaculitzi la neteja, reparació o senyalització de la via pública.

21. Quan les motocicletes i ciclomotors estacionin incorrectament sobre les voreres.

22. Quan es dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els contenidors del servei públic de recollida descombraries o elements anàlegs.

Article 26. Retirada de vehicles per causa de necessitat En cas demergència o necessitat, lAjuntament pot retirar vehicles de les vies, encara que no estiguin en situació dinfracció. Aquests trasllats no comportaran cap mena de despesa al titular del vehicle.

Article 27. Gestió de vehicles abandonats

1. L'Ajuntament podrà ordenar el trasllat del vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles per a la seva posterior destrucció i descontaminació

a) Quan hagin transcorregut més de dos mesos des de que el vehicle fos immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat per l'Administració i el seu titular no hagués formulat al·legacions

b) Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i present desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matrícula

c) Quan recollit un vehicle com a conseqüència d'avaria o accident del mateix en un recinte privat el seu titular no ho hagués retirat en el termini de dos mesos. Amb anterioritat a l'ordre de trasllat del vehicle, l'Ajuntament requerirà al titular del mateix advertint-li que, de no procedir a la seva retirada en el termini d'un mes, es procedirà al seu trasllat al Centre Autoritzat de Tractament.

2. En el supòsit previst en l'apartat 1, paràgraf c), el propietari o responsable del lloc o recinte haurà de sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit autorització per al tractament residual del vehicle. A aquests efectes haurà d'aportar la documentació que acrediti haver sol·licitat al titular del vehicle la retirada del seu recinte.

3. En aquells casos que s'estimi convenient, l'Alcalde o autoritat corresponent per delegació, podran acordar la substitució de la destrucció del vehicle per la seva adjudicació als serveis de vigilància i control del trànsit.

Article 28. Suspensió de la retirada

La retirada dun vehicle se suspendrà immediatament, si abans que la grua hagi iniciat la marxa amb el vehicle enganxat, el conductor compareix i pren les mesures necessàries per fer cessar la situació irregular en la qual es trobava, sense perjudici de labonament de la taxa corresponent. La suspensió de la retirada del vehicle quan aquest no hagi estat prèviament enganxat, produirà labsència dacreditació de la taxa, però mantindrà la denúncia per la infracció. En canvi, lacreditació i lefectivitat de la taxa per retirada, es mantindran en el supòsit que les al·legacions efectuades pel denunciat produeixin la condonació o reducció de la multa que consta en el butlletí de denúncia.

Article 29. Despeses de la retirada

Llevat de les excepcions legalment previstes, les despeses que soriginin com a conseqüència de la retirada o enganxament del vehicle i la seva estada al dipòsit de vehicles seran a compte del titular. La recuperació del vehicle només podrà fer-la el titular o persona autoritzada pel titular, previ pagament o constitució de garantia de limport de la despesa liquidada. Es considerarà una persona autoritzada pel titular quan pagui la taxa, aporti els elements per posar en marxa el vehicle i acrediti la seva identitat i el seu domicili amb qualsevol document de caràcter públic i oficial en vigor en què constin aquestes dates i la imatge de la persona.

Article 30. Immobilització de vehicles

1. LAjuntament pot immobilitzar els vehicles que es trobin en els supòsits següents: Quan el vehicle no disposi de lautorització administrativa per circular, bé perquè no lhagi obtingut o perquè hagi estat objecte danul·lació, o declarada la seva pérdua de vigència. El vehicle presenta deficiències que constitueixin un risc especialment greu per la seguretat viària. El conductor o el passatger no facin us del casc de protecció, en els casos que sigui obligatori. Es produeixi la negativa a efectuar les proves a que es refereix larticle 12.2 i 3 LSV o aquestes donin un resultat positiu. El vehicle no disposi dassegurança obligatòria. Sobservi un excés en els temps de conducció o una minoració en els de descans que siguin superiors al 50 per cent dels temps establerts reglamentàriament, a menys que el conductor sigui substituït per un altre. Es produeixi una ocupació excessiva del vehicle que suposi augmentar en un 50 per cent el nombre de places autoritzades exclosa la del conductor. El vehicle superi els nivells de gasos, fums i sorolls permesos reglamentàriament segons el tipus de vehicle. Existeixin indicis racionals que posin de manifest la possible manipulació en els instruments de control. Es detecti que el vehicle està dotat de mecanismes o sistemes dirigits a eludir la vigilància dels agents del trànsit i dels mitjans de control a través de la captació dimatges. Quan el conductor denunciat per una infracció de trànsit no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol i es negui dipositar limport de la sanció o garantir-ne el pagament per qualsevol mitjà admès en dret. La immobilització del vehicle cessarà quan desaparegui la causa que la va motivar. En els supòsits previstos a lapartat 1, paràgrafs h), i) i j), la immobilització només saixecarà en el supòsit que traslladat el vehicle a un taller designat per lagent de lautoritat, es certifiqui per aquell la desaparició del sistema o manipulació detectada o ja no es superin els nivells permesos.

2. En el supòsit recollit a lapartat 1, paràgraf e), sestarà al que disposa el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i dassegurança en la circulació viària, aprovat pel reial decret legislatiu 8/2004, de 29 doctubre.

3. La immobilització del vehicle es practicarà en el lloc assenyalat pels agents de lautoritat. A aquests efectes, lagent podrà indicar al conductor del vehicle que continuï conduint fins al lloc designat.

4. Les despeses que soriginin a conseqüència de la immobilització del vehicle seran per compte del conductor que va cometre la infracció. En el seu defecte seran per compte del conductor habitual o arrendatari i,a falta daquests, del titular. Les despeses hauran de ser abonades com a requisit previ per aixecar la mesura de la immobilització, sense perjudici del corresponent dret de defensa i de la possibilitat de repercutir-los sobre la persona responsable que hagi provocat que ladministració adoptés la corresponent mesura. En els supòsits previstos a lapartat 1, paràgrafs h), i) i j), les despeses de la inspecció seran per compte del denunciat, si sacredita la infracció.

5. Si el vehicle immobilitzat fos utilitzat en règim darrendament, la immobilització del vehicle se substituirà per la prohibició dus del vehicle per linfractor.

Capítol VIII: Zones de vianants

Article 31. Establiment de zones de vianants

LAlcaldia podrà establir zones de vianants en determinades àrees de la ciutat, en les quals es restringirà totalment o parcial la circulació i lestacionament de vehicles. Aquestes zones es determinaran prèvia consulta a les organitzacions representatives dels interessos veïnals, comercials i de serveis de la zona.

Article 32. Senyalització

Les zones de vianants estaran senyalitzades a lentrada i a la sortida, sense perjudici que lAjuntament hi instal·li elements mòbils (pilones, barreres o tanques practicables) que impedeixin o restringeixin laccés i la circulació de vehicles.

Article 33. Condicions de circulació

En les zones de vianants es podran establir les següents regulacions:

 1. En les zones de vianants es podrà prohibir la circulació i estacionament amb caràcter permanent o únicament per a unes determinades hores del dia o uns determinats dies, i podrà afectar totes les vies de la zona delimitada o només una part.

2. En les zones de vianants es podrà restringir les condicions daccés per manca despai per estacionar els vehicles o pel caràcter comercial de la zona. Es tindran en consideració les peticions quan estiguin justificades per circumstàncies especials i dinterès general, i quan lAlcaldia ho consideri oportú.

3. Per regular laccés o estacionament en zones de vianants es podrà exigir la col·locació en els vehicles dun distintiu. Els vehicles que tinguin parabrisa lhauran de portar a la part inferior esquerra i haurà de ser visible des de lexterior.

4. Els vehicles autoritzats no poden sobrepassar la velocitat màxima de 30 km/h, però lhan dadaptar a la dels vianants.

5. Els vehicles només poden estacionar en els llocs habilitats a aquest efecte. 6. En lespai destinat al trànsit de vehicles de les zones de vianants, sadmet la circulació de bicicletes, de patins, patinets i monopatins o aparells similars, amb les limitacions establertes en aquesta Ordenança.

Article 34. Excepcions a les limitacions

 Les limitacions de circulació i estacionament que sestableixin en les zones de vianants no afectaran els següents vehicles:

1. Els dels servei dextinció dincendis i salvament, els de policia, les ambulàncies i tots aquells que siguin inherents a la prestació de serveis públics.

2. Els que traslladin malalts amb domicili dins la zona.

3. Els que traslladin els estadants dhotels situats dins de la zona.

4. Els que entrin o surtin de garatges i aparcaments autoritzats.

5. Els conduïts per persones discapacitades, o que les transportin, que es dirigeixin a linterior de la zona o en surtin.

Article 35. Zones de prioritat invertida LAlcaldia podrà establir zones on les condicions de la circulació de vehicles quedin restringides a favor de la circulació dels vianants. Les bicicletes, els patins i els patinets gaudiran de prioritat sobre la resta de vehicles però no sobre els vianants.

Capítol IX: Càrrega i descàrrega de mercaderies

 Article 36. Definició de mercaderies

En aquesta Ordenança sentenen com a mercaderies els productes o eines que són objecte de trànsit comercial o suport de serveis.

Article 37. Espais destinats a la càrrega i descàrrega

1. La càrrega i descàrrega de mercaderies sha de fer a linterior dels locals comercials i industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades. Lobertura de nous locals daquesta classe la superfície, finalitat i situació dels quals permeti presumir racionalment que shi hauran de fer habitualment o amb especial intensitat operacions de càrrega i descàrrega, se subordinarà al fet que els titulars reservin lespai interior suficient per desenvolupar-hi aquestes operacions.

2. LAlcaldia podrà determinar zones reservades per a càrrega i descàrrega perquè els vehicles destinats al transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior. La utilització de les zones de càrrega i descàrrega està únicament reservada a lestacionament de vehicles autoritzats per fer transport de mercaderies, de vehicles comercials o dindústries, visualment identificats que carreguin o descarreguin mercaderies relacionades amb la seva activitat. El període de temps màxim permès destacionament del vehicle sense carregar ni descarregar és de 10 minuts.

3. Fora de les zones reservades a què es refereix el punt anterior, únicament es permet la càrrega i descàrrega en els dies, hores i llocs que sautoritzi.

Article 38. Prohibicions

1. Els vehicles que carreguen o descarreguen no poden fer-ho en doble fila, ni en els llocs on amb caràcter general estigui prohibida la parada o es dificulti la circulació de vehicles o vianants. Cal disposar de llicència municipal per dur a terme aquesta activitat fora de les zones establertes de càrrega i descàrrega quan aquestes operacions entorpeixin el trànsit de vehicles o vianants.

2. Les operacions de càrrega i descàrrega tampoc es poden fer a les zones en què el paviment està senyalitzat amb franges obliqües o en quadrícula, de color groc o blanc, tant si locupació és total com parcial.

Article 39. Prohibició demmagatzemar a la via Les mercaderies que es carreguen i descarreguen shan de traslladar directament de limmoble al vehicle i viceversa, i no es poden emmagatzemar temporalment a la via pública.

Article 40. Sorolls Les operacions de càrrega i descàrrega shan de realitzar amb les degudes precaucions per evitar molèsties i/o sorolls innecessaris i amb lobligació de deixar neta la vorera.

Article 41. Horari Llevat que es disposi de llicència municipal, no es permeten les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies els festius ni des de les 10 del vespre fins a les 7 del matí dels dies feiners.

Article 42. Mitjans Les mercaderies shan de carregar i descarregar pel costat del vehicle més proper a la vorera, utilitzant els mitjans necessaris i el personal suficient per agilitar loperació i procurant no dificultar la circulació ni de vianants ni de vehicles.

Capítol X: Mesures generals de circulació

Article 43. Carrils reservats La circulació pels carrils reservats està limitada als vehicles que indiqui la senyalització.

Article 44. Velocitat dels vehicles

1. Els conductors han de respectar els límits de velocitat establerts i han de tenir en compte, a més, les seves pròpies condicions físiques i psíquiques, les característiques i lestat de la via, del vehicle i de la seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals i de circulació, i, en general, les circumstàncies que hi hagi en cada moment, a fi dadequar-hi la velocitat, de forma que sempre puguin detenir el vehicle dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle o perill que pugui presentar-se.

2. La velocitat màxima que han de respectar els vehicles que circulen per les vies en zona urbana és, amb caràcter general i a falta de senyalització específica, de 50 quilòmetres per hora, llevat dels vehicles de matèries perilloses que han de circular com a màxim a 40 quilòmetres per hora, i els cicles i els ciclomotors com a màxim a 45 quilòmetres per hora.

3. La velocitat màxima que han de respectar els vehicles que circulen per les vies fora de poblat és la que correspongui a la senyalització específica, a les característiques del tram de la via, o a les circumstàncies personals dels conductors o dels vehicles.

4. Es podrà rebaixar la velocitat màxima permesa en la zona urbana que es determini, i shaurà dindicar mitjançant senyalització específica.

5. No es pot entorpir la marxa normal dun altre vehicle circulant, sense causa justificada, a una velocitat anormalment reduïda. A les vies en zona urbana el límit mínim de velocitat és la meitat de la velocitat genèrica o de lespecífica, llevat casos de transports especials o quan les circumstàncies del trànsit impedeixin el manteniment duna velocitat superior a la mínima sense risc per a la circulació.

Article 45. Element de moderació de la velocitat

LAjuntament podrà instal·lar a la calçada de les vies urbanes, sistemes constructius de moderació de velocitat, consistents en canvis de nivell del ferm dacord amb les especificacions tècniques que es determinin per decret de lAlcaldia.

Article 46. Motocicletes i ciclomotors

1. Per poder circular per les vies públiques els ciclomotors han destar inscrits en el registre oficial corresponent segons la normativa vigent. Els ciclomotors no inscrits, o inscrits incorrectament, podran ser immobilitzats i ingressats en un dipòsit de vehicles fins que sen regularitzi la situació, independentment de la sanció administrativa corresponent.

2. Es prohibeix la circulació de ciclomotors en paral·lel. Sempre que nhi hagi i siguin transitables, els ciclomotors hauran de circular pels vorals de les vies públiques.

3. Les motocicletes i els ciclomotors no poden produir sorolls amb acceleracions brusques, tubs descapament alterats o altres circumstàncies anòmales.

Article 47. Cicles i bicicletes

1. Els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs, llevat que hi hagi un carril especialment reservat a aquesta finalitat.

2. Els únics vehicles autoritzats per circular pel carril bici són els cicles i les bicicletes.

3. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles de motor:

a) Quan circulin per un carril bici, un pas per a ciclistes o un voral degudament autoritzat per a lús exclusiu de conductors de bicicletes

b) Quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits permesos, i hi hagi un ciclista a prop. En tots els altres supòsits hi seran aplicables les normes generals sobre prioritat de pas entre vehicles.

4. Si nhi ha, han de circular pels carrils bici, o pels vorals; si no, per la calçada.

5. Els ciclistes hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que travessin el carril. 6. En les vies amb diverses calçades, han de circular per les laterals.

7. En els parcs públics i zones de vianants, han de circular pels camins indicats o carril bici. Si no nhi ha, poden circular-hi, excepte en moments daglomeració de vianants. Els ciclistes han dadequar la velocitat a la dels vianants, i en qualsevol cas, els vianants tindran preferència. Han de tenir especial precaució a la sortida de vianants des de linterior dimmobles, en les cantonades sense visibilitat, i en els llocs amb presència de menors i zones de jocs. Shan dabstenir de fer ziga-zagues o qualsevol altra maniobra que pugui afectar la seguretat dels vianants.

8. Es prohibeix la circulació en paral·lel.

9. Han de tenir un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes davanteres i posteriors, i un timbre per poder avisar, si cal, de la seva presència.

10. Per circular de nit han de disposar, al davant, duna llum blanca de posició, i al darrere, duna llum vermella de posició i dun catadiòptric vermell, no triangular.

11. No podran arrossegar cap tipus de remolc, semiremolc o element similar.

12. Els usuaris de bicicletes hauran de fer us dels elements i peces de roba reflectants, dacord amb el que es disposa en aquesta ordenança i en la Llei de Seguretat Viària.

Article 48. Vehicles blindats de transport de cabals

Els vehicles blindats de transport de cabals poden efectuar parades per carregar i descarregar en llocs prohibits sempre que no dificultin greument la circulació de vehicles i no obstrueixin els passos de vianants o les adaptacions a les voreres per a discapacitats i/o ciclistes.

Article 49. Permisos especials per circular

1. No es permet la circulació de vehicles de massa, dimensió i pressió sobre el paviment superiors a les establertes en les disposicions reglamentàries sense autorització municipal per circular per les vies públiques de la ciutat. Aquestes autoritzacions poden ser per a un nombre limitat de circulacions o per a un termini determinat. Les sol·licituds urgents daquests tipus dautoritzacions les atendrà directament la Prefectura de la Policia Municipal.

2. No es permet la circulació per les vies públiques de la ciutat dels vehicles especials denominats trens turístics, constituïts per un vehicle tractor i un o diversos remolcs, concebuts i construïts per al transport de persones amb fins turístics, sense autorització municipal, on hi haurà de constar el recorregut a realitzar, parades, horari, velocitat màxima limitada i totes les limitacions que es considerin necessàries per garantir la seguretat.

Capítol XI: Transport col·lectiu de viatgers

Secció primera: Transport escolar

Article 50. Serveis urbans Per a la prestació de serveis de transport escolar discrecionals amb reiteració ditinerari que es realitzin íntegrament en el terme municipal de Caldes de Malavella, caldrà autorització municipal, dacord amb la legislació vigent en matèria de transport.

Article 51. Serveis interurbans

1. Per a la prestació de serveis de transport escolar interurbans amb parades intermèdies o amb origen o destinació a un centre densenyament ubicat en el terme municipal de Caldes de Malavella, caldrà autorització de la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya.

2. LAjuntament de Caldes de Malavella informarà i podrà proposar canvis a la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya sobre la ubicació de les parades intermèdies, de principi o final de trajecte i sobre els recorreguts urbans dels transports escolars interurbans quan transitin pel terme municipal de Caldes de Malavella.

Article 52. Autorització municipal dels serveis urbans

1. Lautorització municipal per a la prestació de serveis de transport escolar urbans serà per curs escolar complet o per al període de temps que resti perquè sacabi.

2. En lautorització municipal, a més del que determini la legislació corresponent, hi haurà de constar el recorregut, els horaris, les parades i el temps màxim despera.

3. Shaurà de sol·licitar una nova autorització per a qualsevol modificació de les condicions en les quals fou atorgada.

Secció segona: Parada de transport públic de viatgers urbà

Article 53. Disposicions generals

1. LAjuntament determinarà els llocs on hauran de situar-se les parades de transport públic urbà.

 2. No es pot romandre en aquestes parades més temps del necessari per recollir o deixar els passatgers, llevat de les senyalitzades com a origen o final de línia.

3. En les parades de transport públic destinades al servei del taxi, aquests vehicles només hi poden romandre per esperar passatgers. 4. El nombre de vehicles no pot ser superior a la capacitat de la parada.

 5. Pel que fa a les parades de transport públic interurbà en sòl urbà i urbanitzable, els titulars de les línies han de disposar de lautorització de lAdministració corresponent.

Secció tercera: Parades de transport a lestació dautobusos

Article 54. Disposicions generals

1. Els serveis de sortida, arribada i trànsit dautobusos de línies regulars de transport de viatgers, equipatges i encàrrecs per carretera amb parada a Caldes de Malavella han dutilitzar lEstació dAutobusos, llevat daquells que en aplicació de la normativa dordenació de transport terrestre nestiguin exempts.

2. Tots els serveis de transport de viatgers que efectuïn parades fora lestació dautobusos, per recollir o deixar viatgers, han de disposar de lautorització de ladministració competent. En aquests casos les parades no podran excedir de 15 minuts, i shauran defectuar amb el motor parat.

Capítol XII: Usos restringits a la via pública

Article 55. Limitacions

1. A les zones reservades al trànsit de vianants i de vehicles, no es permeten els jocs, les diversions o les activitats que puguin representar un perill per als transeünts o, fins i tot, per als mateixos que els practiquin. 2. La circulació dels patins, patinets, monopatins i altres aparells similars shan datendre a les prescripcions següents

a) No poden circular per la calçada

b) Sempre que no hi hagi aglomeració de vianants, poden circular per les zones degudament autoritzades o pels parcs públics, passeigs, places i zones de vianants, amb precaució i adequant la seva velocitat a la dels vianants. Els menors de 12 anys han danar acompanyats de persones majors dedat

c) No poden ser arrossegats per un altre vehicle.

3. La normativa vigent regularà els usos de la via pública derivats de lactivitat de proves esportives que discorrin pel nucli urbà.

Capítol XIII: Circulació de vehicles pesants i de mercaderies perilloses

Article 56. Circulació

1. Es prohibeix la circulació de vehicles pesants amb una massa màxima autoritzada (MMA) superior a les 12 tones, de les 0 a les 24 hores, per les vies públiques del municipi de Caldes de Malavella. Es permet laccés, però dels vehicles pesants amb una MMA superior a les 12 tones si és per al subministrament dobres, i dels transports que es dirigeixin a punts de linterior del municipi per efectuar les operacions necessàries de càrrega o descàrrega pròpies de la seva activitat.

2. En totes les vies urbanes del municipi de Caldes de Malavella, es prohibeix el transport de mercaderies perilloses, explosives o inflamables en trànsit, així com el transport de més de 3.000 litres de productes contaminants de laigua. Es permet la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses per al repartiment a domicili de consumidors de gasos liquats dús domèstic i de gasoil per a calefacció.

3. Es permet la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses per a la descàrrega parcial o total de gasos i productes necessaris per al funcionament de centres sanitaris, sempre que utilitzin els itineraris dentrada i sortida i els horaris estipulats per a cada centre. Els itineraris i horaris es determinaran per decret dAlcaldia. 4. Els vehicles pesants amb una MMA superior a 12 tones que tinguin la circulació autoritzada amb destinació o origen a punts determinats o a polígons industrials del terme municipal de Caldes de Malavella, hauran de seguir necessàriament els itineraris dentrada i sortida i els horaris que es determinin per decret dAlcaldia.

Article 57. Estacionament

1. Dins el terme municipal de Caldes de Malavella no es permet lestacionament de vehicles amb una MMA superior a 6 tones, remolcs, semiremolcs, vehicles articulats, camions tractor, caravanes ni autocaravanes, llevat en els espais especialment autoritzats.

2. Els espais destacionament autoritzat per als vehicles esmentats a lapartat anterior, sestabliran per decret dAlcaldia.

Capítol XIV: Conducció sota els efectes de lalcohol o altres substàncies

Article 58. Procediment

1. El conductor dun vehicle no pot circular amb una taxa superior a la que sestableixi de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues.

2. Tots els conductors de vehicles han de sotmetres a les proves que sestableixin per a la detecció de les possibles intoxicacions per alcohol. Igualment hi estan obligats els altres usuaris de la via quan es trobin implicats en algun accident de trànsit.

3. Les mencionades proves consistiran en la verificació de laire espirat mitjançant etil·lòmetres autoritzats i les practicaran els agents encarregats de la vigilància del trànsit.

4. A petició de linteressat, o per ordre de lautoritat judicial, es podran repetir les proves per tal de contrastar-les mitjançant una anàlisi de sang, orina o altres danàlogues. La despesa del procés daquestes anàlisis de contrast aniran a càrrec de linteressat. En cas de donar negatiu el resultat de la prova de contrast, lAjuntament es farà càrrec de la despesa i retornarà la quantitat entregada per linteressat en qualitat de dipòsit. El personal sanitari estarà obligat a obtenir les mostres, i a donar el resultat de les proves a lautoritat municipal.

TÍTOL III. INFRACCIONS I SANCIONS.

Capítol I: Tipificació de les infraccions

Article 59. Quadre dinfraccions i sancions

Constitueix infracció daquesta Ordenança, la comissió dactes o omissions tipificats i especificats en lannex 1 (Quadre dinfraccions i sancions), sense perjudici del que es troba previst en la Llei de Seguretat Viària (Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel que saprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial) i en el Reglament General de Circulació (Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre), que seran daplicació subsidiària. Les infraccions de trànsit es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Son infraccions lleus les realitzades contra les normes contingudes en aquesta ordenança, la Llei de la Seguretat Viària i els Reglaments que la desenvolupen i que no estiguin qualificades expressament com greus o molt greus.

Article 60. Sancions

Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de fins 100,00 EUR; les greus amb multa de 200,00 EUR; i les molt greus amb multa de 500,00 EUR. No obstant les infraccions consistents en no respectar els límits de velocitat es sancionaran en les quanties previstes a lannex IV de la Llei 18/2009, de 23 de novembre. Sense perjudici del que sha dit en lanterior paràgraf la infracció prevista a: Lart. 65.5.j de la Llei de Seguretat Viària corresponent a la falta didentificació veraçment del conductor responsable de la infracció, serà el doble de la prevista per la infracció originària que la va motivar, si es lleu, i el triple si es greu o molt greu. La infracció recollida a larticle 65.5.h de la Llei de Seguretat Viària, consistent en la conducció de vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radar o qualsevol altra mecanisme dirigit a interferir el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit, se sancionarà amb multa de 6.000,00 EUR. Les infraccions recollides a larticle 65.6 de la Llei de Seguretat Viària se sancionaran amb multa dentre 3.000,00 a 20.000,00 EUR. En el supòsit dinfraccions que comportin detracció de punts, lagent denunciant prendrà nota de les dades del permís de conduir i els traslladarà a lòrgan sancionador competent que, quan la sanció sigui ferma, els comunicarà juntament amb la sanció i la detracció de punts corresponents al registre de conductors i infractors. Quan linfractor no acrediti la seva residència legal en territori de lestat espanyol, lagent denunciant fixarà provisionalment la quantia de la multa i, de no dipositar el seu import, el conductor haurà de traslladar el vehicle i immobilitzar-lo en el lloc indicat per lagent denunciant. El dipòsit podrà efectuar-se mitjançant targeta de crèdit, o en metàl·lic en Euros, i en tots cas, es tindrà en compte el que es preveu a lart. 80 LSV de la reducció del 50% de limport de la sanció inicialment fixada.

Article 61. Graduació de les sancions

La quantia econòmica de les multes establertes a lanterior article, podrà incrementar-se en un 30 per cent atenent a la gravetat i transcendència del fet, els antecedents de linfractor i a la seva condició de reincident, el perill potencial creat per a ell mateix i pels demés usuaris de la via i al criteri de proporcionalitat. Aquests criteris també seran daplicació a les sancions per les infraccions previstes a lart. 65.6 LSV.

Article 62. Persones responsables

La responsabilitat per les infraccions al que disposa aquesta ordenança i al que preveu la LSV recaurà directament en lautor del fet en que consisteixi la infracció. No obstant: El conductor duna motocicleta, dun ciclomotor, dun vehicle de tres o quatre rodes sense carrossar o de qualsevol altre vehicle per al que sexigeixi lús de casc pel conductor i passatger serà responsable per la no utilització del casc de protecció pel passatger, així com per transportar passatgers que no tinguin ledat mínima exigida. Així mateix, el conductor del vehicle serà responsable per la no utilització dels sistemes de retenció infantil, amb lexcepció del que es preveu a lart. 11.4 quan es tracti de conductors professionals. Quan lautoria dels fets comesos correspongui a un menor de divuit anys, respondran solidàriament amb ell els seus pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre, degut a lincompliment de lobligació imposada a aquests que comporta un deure de prevenir la infracció administrativa que simputi als menors. En els supòsits que no es produeixi la detenció del vehicle i aquest tingués designat un conductor habitual, la responsabilitat per la infracció recaurà en aquest, a menys que acredités que era un altre el conductor o la sustracció del vehicle. En els supòsits que no es produeixi la detenció del vehicle i aquest no tingués designat un conductor habitual, serà responsable el conductor identificat pel titular o larrendatari a llarg termini, dacord amb les obligacions imposades a lart. 9 bis LSV. En les empreses darrendament de vehicles a curt termini serà responsable larrendatari del vehicle. En el cas que aquest manifestés no ser el conductor, o fos una persona jurídica, li correspondran les obligacions que pel titular estableix lart. 9 bis, La mateixa responsabilitat serà exigible als titulars dels tallers mecànics o establiments de compravenda de vehicles per les infraccions que es produeixin pels vehicles mentre shi trobin dipositats. El titular, o larrendatari a llarg termini, en el supòsit que consti en el Registre de vehicles, serà responsable de les infraccions per estacionament, a excepció dels supòsits en que el vehicle tingués designat un conductor habitual o sindiqui un conductor responsable del fet.

2. El que es disposa en aquest article sentendrà als únics efectes de la determinació de la responsabilitat en làmbit administratiu per les infraccions tipificades en aquesta ordenança i en la LSV.

Capítol II: Procediment sancionador

Article 64.

 1. La competència per sancionar les infraccions a què es refereix aquesta Ordenança correspon a lalcalde, que podrà delegar aquesta facultat dacord amb la legislació aplicable.

2. A més de la imposició de la sanció que correspongui, lAjuntament podrà adoptar les mesures escaients per a la restauració de la realitat física alterada i de lordre jurídic infringit, amb lexecució subsidiària a càrrec de linfractor i lexacció de les taxes o preus públics meritats. 3.Per altra banda, quan lòrgan competent per sancionar, no sigui lAlcalde, es donarà loportú trasllat a lòrgan que correspongui.

Article 65. Garantia del procediment

1. No es podrà imposar cap sanció per les infraccions tipificades en aquesta ordenança i la LSV si no en virtut del procediment instruït dacord amb el que es preveu a continuació i dacord amb el que es preveu en el capítol III del títol V de la LSV (article 70 a 82) i les disposicions reglamentàries que el desenvolupin i supletòriament pel que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Els aparells, instruments o medis i sistemes de mesura que siguin utilitzats per la formulació de les denuncies per infraccions de trànsit estaran sotmesos a control metrològic en els termes establerts per la Llei 3/1985, de 18 de març, de Metrologia i la seva normativa de desenvolupament.

Article 66. Classes de procediments sancionadors

Una vegada es notifiqui la denúncia, el denunciat disposarà de quinze dies naturals per a realitzar el pagament voluntari amb reducció de la sanció de multa o per formular al·legacions i proposar o aportar les proves que consideri oportunes. Si sefectua el pagament en les condicions indicades, se seguirà el procediment sancionador abreujat, i en cas de no fer-ho se seguirà el procediment sancionador ordinari. El procediment sancionador abreujat no serà daplicació a les infraccions previstes en lart. 65 apartats 5 h), j) i 6 LSV. En aquests casos se seguirà el procediment sancionador ordinari.

Article 67. Procediment sancionador abreujat

El procediment sancionador abreujat que està regulat a larticle 80 LSV estableix que una vegada realitzat el pagament voluntari de la multa, ja sigui en lacte dentrega de la denúncia o dins el termini de 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la seva notificació, es tindrà per finalitzat el procediment sancionador amb les següents conseqüències

a) Reducció del 50% de limport de la sanció de multa

b) La renúncia a formular al·legacions, que en el cas que es formulessin es tindran per no presentades

c) Finalització del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia que es realitza el pagament

d) Esgotament de la via administrativa, sent recurrible únicament davant de lòrgan jurisdiccional contenciós-administratiu

e) El termini per interposar aquest recurs contenciós-administratiu siniciarà al dia següent a aquell en que es produeixi el pagament

f) la fermesa de la sanció en via administrativa des del moment del pagament, produint plens efectes des del dia següent

g) La sanció no computarà com antecedent en el registre de conductors i infractors, sempre que es tracti dinfraccions greus que no portin associada pèrdua de punts

Article 68. Procediment sancionador ordinari

Notificada la denúncia, en el cas que no shagi abonat voluntàriament limport de la sanció amb el 50 per cent de reducció, en la forma esmentada en larticle anterior, se seguirà el procediment ordinari i linteressat disposarà dun termini de 15 dies naturals per formular les al·legacions que cregui necessàries i proposar o aportar les proves que consideri oportunes.

Conclosa la instrucció, linstructor elevarà proposta de resolució a lòrgan sancionador perquè dicti la resolució que correspongui. Únicament es donarà trasllat de la proposta a linteressat perquè formuli noves al·legacions en el termini de 15 dies naturals si figuressin en el procediment o shaguessin tingut en compte en la resolució altres fets o altres al·legacions o proves diferents a les exposades per linteressat.

Article 69. Finalització del procediment

1. Si en el termini esmentat de 15 dies naturals des de la notificació de la denúncia, no sha abonat la sanció ni shan presentat al·legacions, el procediment sancionador es tindrà per finalitzat al dia següent al de la finalització de lanomenat termini segons preveu larticle 81.5 LSV, i la denúncia tindrà lefecte dacte resolutori del procediment sancionador. En aquest supòsit la sanció podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació de la denúncia. Aquest efecte resolutori serà així únicament quan es tracti de

a) Infraccions lleus,

b) Infraccions greus que no suposin detraure punts

c) infraccions greus i molt greus en les quals la seva notificació es va produir en lacte de la denúncia.

2. En cas que no sigui aplicable el que sha exposat a lanterior paràgraf, la resolució sancionadora posarà fi a la via administrativa i la sanció es podrà executar des del dia següent a aquell en que es notifiqui a linteressat, produint plens efectes transcorreguts 30 dies naturals (art. 82 LSV).

3. Contra les resolucions sancionadores, podrà interposar-se recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini dun mes comptat des del dia següent al de la seva notificació dacord amb el que es preveu a lart.82 LSV.

DISPOSICIO DEROGATÒRIA

Queden derogades les disposicions següents: Ordenança Municipal de Circulació de Caldes de Malavella aprovada el 28 de novembre de 2005, i les modificacions aprovades posteriorment, així com els seus annexos.

ANNEX I. QUADRE DE SANCIONS PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT

Ver Anexo