Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ORDEN de 14 de noviembre de 2002, de la Consejería de Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía de la "Fundación de las Siete Villas"
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 304/2002
Fecha Disposición :
14/11/2002
Fecha Publicación :
20/12/2002
Órgano Emisor :
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
EDICTE

de 27 de març de 2006, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi del Prat de Llobregat.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en la sessió de 16 de novembre de 2005, va adoptar, entre altres, l'acord següent:

Exp.: 2003/008224/B

Pla especial d'ordenació de l'àmbit de la Ciutat Aeroportuària Centre de l'Aeroport del Prat (Pla especial de l'àrea d'activitats complementàries i ordenació del subsistema de l'àrea terminal de passatgers), al terme municipal del Prat de Llobregat

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió per delegació del conseller de Política Territorial i Obres Públiques segons l'Ordre de 7 de maig de 2001, publicada al DOGC núm. 3387, de 14.5.2001, acorda:

.1 Aprovar definitivament el Pla especial d'ordenació de l'àmbit de la Ciutat Aeroportuària Centre de l'Aeroport del Prat (Pla especial de l'àrea d'activitats complementàries i ordenació del subsistema de l'àrea terminal de passatgers), del Prat de Llobregat, promogut per Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, i tramès per l'Ajuntament, amb la incorporació d'ofici de la prescripció següent a la normativa de les zones 2.1 i 2.2.h:

L'alçada dels elements a situar per damunt de l'altura reguladora a què es refereix l'article 251.3 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità no podrà superar la cota +48 m sobre el nivell del mar.

.2 Comunicar-ho a l'Ajuntament del Prat de Llobregat i a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA.

Contra l'acord anterior, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passa un mes sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra l'acord esmentat també es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l'article 116 de la Llei esmentada i l'article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.

El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar si s'ha interposat recurs de reposició fins que aquest hagi estat resolt expressament o se n'hagi produït la desestimació presumpta perquè hagi transcorregut el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999 esmentada.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona.

Barcelona, 27 de març de 2006

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Barcelona

Annex

Normes urbanístiques del Pla especial d'ordenació de l'àmbit de la Ciutat Aeroportuària Centre de l'Aeroport del Prat (Pla especial de l'àrea d'activitats complementàries i ordenació del subsistema de l'àrea terminal de passatgers), del Prat de Llobregat

(Vegeu annex al document PDF)