Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ORDEN ECD/2443/2002, de 12 de septiembre, por la que se corrigen errores de la Orden ECD/1903/2002, de 24 de junio, por la que se autoriza la implantación de enseñanzas y Programas de Garantía Social en centros públicos de Educación Secundaria para el curso 2002/2003
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 239/2002
Fecha Disposición :
12/09/2002
Fecha Publicación :
05/10/2002
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓ

ARP/596/2006, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Agramunt.

Mitjançant el Decret 48/2002, de 5 de febrer, es va declarar d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Agramunt (DOGC núm. 3576 de 15.2.2002).

D'acord amb el que preveu l'article 183 del Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de reforma i desenvolupament agrari, les bases provisionals de la concentració parcel·lària s'han sotmès a informació pública amb la corresponent publicació al DOGC núm. 4325, de 17.2.2005, i s'han recollit les observacions formulades pels interessats.

Vistos la proposta de la Comissió Local de la Concentració Parcel·lària d'Agramunt, i l'informe de la Subdirecció General d'Infraestructures,

Resolc:

Article 1

Aprovar les bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Agramunt (Urgell).

Article 2

Les bases definitives estaran exposades a l'Ajuntament d'Agramunt i als Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a Lleida durant un termini de trenta dies hàbils a comptar des de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. Durant aquest termini es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i per la Llei 24/2001, de 27 de desembre.

Pel que fa a les despeses de peritatge necessàries per a la resolució dels recursos, se seguirà el que fixa l'article 216 de la Llei de reforma i desenvolupament agrari.

Lleida, 7 de març de 2006

Jordi William Carnes Ayats

Director general de Desenvolupament Rural

P. D. S. (Resolució de 29 de maig de 2003)

Maria Montserrat Gil de Bernabé i Sala

Directora dels Serveis Territorials a Lleida