Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de Junta General Ordinària el 05.11.2016. + Ordre del dia
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
COMUNITATS REGANTS
Entitats, Societats i Altres Organismes

2016-08361 Comunitat de Regants - Sindicat de Recs de Xerta

ANUNCI:

La Comunitat de Regants, Sindicat de Recs de Xerta, en virtut que mana l'Art. 20 de les nostres Ordenances i segons allò prescrit a l'Art. 32 CONVOCA JUNTA GENERAL ORDIN?EURRIA, a celebrar el proper dia 05 de novembre, a les 21:30 hores en primera Convocatòria i a les 22:00 hores en segona, a la Sala Polivalent de l'Ajuntament de Xerta, Plaça Major, 13 de Xerta.

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació si s'escau de l'Acta de la sessió anterior. 2.- Examen i aprovació de la memòria general que ha de presentar la Junta de Govern. 3.- Pressupostos 2017. 4.- Projecte de Reg Integral de la Comunitat de Regants de Xerta, a l'empara de l'Ordre ARP/270/2015 de 05

d'agost, estat de les gestions realitzades, exposició, plantejament, i si s'escau, aprovació i adjudicació definitiva de l'obra a executar i formalització d'operació de crèdit amb entitat bancària a càrrec de la Comunitat de Regants de Xerta per finançament d'obres i despeses inherents a les mateixes.

5.- Tot allò que convindrà per al millor aprofitament de les aigües i distribució del rec de l'any en curs. Propostes

envers l'ús de l'aigua d'aquesta Comunitat.

6.- Precs i preguntes.

Xerta a 17 d'octubre de 2016 President, Sr. Domingo Serra i Pons

CIE: BOPT