Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial dels Estatuts del Centre
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
La Junta del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya en sessió extraordinària celebrada el dia 15 de
setembre de 2016, ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts del consorci Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya; l'acord, s'exposa al públic durant un termini de trenta dies comptats a partir de
l'endemà de la inserció d'aquest anunci al Butl etí Oficial de la Província de Lleida, durant aquest termini,
d'informació pública, hom podrà presentar les reclamacions i/o al·legacions, que estimi, considerant-se
definitivament aprovat en el supòsit que no se'n presentin. L'expedient de modificació resta, exposat al
públic, a la Secretaria del CTFC.
Solsona, 28 de novembre de 2016
El director general, Denis Boglio
Anuncis Diversos
68