Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Extracte dels acords de la Junta de Govern número 38/2016, de 21 de novembre
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
D'acord amb el que preveu l'article 56 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
l'article 145 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril; es fan públiques les resolucions que ha adoptat, per unanimitat, la Junta de Govern en
sessió ordinària de 21 de novembre de 2016 (38/2016), fent constar, en el seu cas, el caràcter d'urgents.
Identificació de la sessió:
Número: 38/2016
Caràcter: ordinari
Data: 21 de novembre, dil uns
Horari: de 13.00 a 13.30 hores
Lloc: Sala de comissions del Palau de la Diputació
Assisteixen:
Sra. Rosa M. Perel ó i Escoda, vicepresidenta primera
Sra. Rosa Pujol i Esteve, vicepresidenta segona
Sr. Gerard Sabarich i Fernàndez-Coto, vicepresident tercer
Sr. Ramon Bernaus i Abel ana, secretari general
Sra. Teresa Torrejón i Blanch, interventora de fons.
Sra. Marlen Minguel i Ortiz, coordinadora general
Excusen l'assistència:
Sra. Rosa Pujol i Esteve, vicepresidenta segona
Sr. Joan Reñé i Huguet, president
Es reuneix, per tant, el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que assisteixen tres dels
cinc diputats que formen part d'aquesta Junta de Govern, acomplint-se el previst als art, 32 i 35 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 113.1.c) del Real decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
S'aprova, per unanimitat dels assistents, l'acta de la reunió ordinària de 14 de novembre de 2016 (núm.
37/2016) l'esborrany de la qual s'havia remès amb antelació als senyors diputats.
Es fa constar que ha estat exposat al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació un exemplar de l'acta, d'acord
amb el que disposa el ROF i la resta de la normativa vigent respecte de la publicitat dels actes corporatius.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA
2. Proposta d'aprovació de l'atorgament d'ajut directe al Departament de Salut/CGA, dins la línia d'ajuts en
equips sociosanitaris territorials.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Atorgar els següents ajuts directes dins la línia d'ajuts equipaments sociosanitaris territorials
Dep.Salut/CGA:
NÚM. EXP.
BENEFICIARI
CONCEPTE
COST
ATORGAMENT
D'ACTUACIÓ
201602006
Gestió de Serveis
Renovació i actualització estructura virtual,
165.683,00
138.000,00
Sanitaris
equipament informàtic dels sistemes i
tecnologies de la informació i comunicació
201603166
Gestió de Serveis
Renovació tecnològica de l'equipament
77.561,00
77.561,00
Sanitaris
mèdic assistencial de la ?Unitat de la Son?
de GSS
TOTAL................................................................................................................................................................... 215.561,00
Segon. Autoritzar la despesa per import de 215.561,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2016
049 311 7500000 del pressupost de la Diputació.
3. Proposta d'aprovació de l'atorgament d'ajut directe al Departament de Salut/GENCAT/CGA, dins la línia
d'ajuts per activitats sanitàries al territori.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Atorgar el següent ajut directe dins la línia d'ajuts per activitats sanitàries al territori Dep.Salut/CGA
NÚM. EXP.
BENEFICIARI
CONCEPTE
COST
ATORGAMENT
D'ACTUACIÓ
201603038
Gestió de Serveis
Gestió espai d'entitats de salut.
202.999,82
150.700,00
Sanitaris
Lleida-GSS
TOTAL................................................................................................................................................................... 150.700,00
Segon. Autoritzar la despesa per import de 150.700,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2016
049 311 4500000 del pressupost de la Diputació.
4. Proposta d'aprovació de l'atorgament d'ajut directe al Departament de Salut/GENCAT/CGA, dins la línia
d'ajuts per activitats sanitàries al territori.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Atorgar els següents ajuts directes dins la línia d'ajuts per activitats sanitàries sanitàries territori
Dep.Salut/CGA
NÚM. EXP.
BENEFICIARI
CONCEPTE
COST
ATORGAMENT
D'ACTUACIÓ
201601479
Institut Català de la Salut
Renovació de la Sala d'Inclusió d'Anatomia
498.271,39
498.271,01
Patològica
TOTAL......................................................................................................................................................... 498.271,01 euros
Segon. Autoritzar la despesa per import de 498.271,01 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2016
049 311 7500000 del pressupost de la Diputació.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
5. Proposta d'aprovació de l'atorgament d'ajut directe a l'Ajuntament de Lleida, dins la línia d'ajuts del
Conveni amb el Departament de Benestar Social i Família.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Atorgar el següent ajut directe dins la línia d'ajuts del Conveni amb el Dep. de Benestar Social i
Família
NÚM. EXP.
BENEFICIARI
CONCEPTE
COST
ATORGAMENT
D'ACTUACIÓ
201603421
Ajuntament de Lleida
Despeses de finançament dels serveis
461.370,00
72.270,38
socials bàsics de prestacions d'urgència
social
TOTAL........................................................................................................................................................... 72.270,38 euros
Segon. Autoritzar el l iurament d'una bestreta del 100% de l'import de la subvenció.
Tercer. Autoritzar la despesa per import de 72.270,38 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2016
049 311 4620004 del pressupost de la Diputació.
6. ASSUMPTES D'URGÈNCIA, PRECS I PREGUNTES.
De conformitat amb l'article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en relació amb el núm. 3 de l'article 90 del Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 2/2003, de 28 d'abril; i en
especial amb el punt d) núm. 3 de l'art. 82 del Reglament orgànic i de funcionament dels ens locals, aprovat
per Reial Decret 2586/86, de 28 de novembre; 103.3 del Text refós esmentat i 47.2 del Decret legislatiu
781/86, de 18 d'abril, per raons d'urgència es proposa a la Junta de Govern, que ho accepta, el coneixement
dels següents assumptes:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS PATRIMONIALS I CONTRACTACIÓ.
6.1. Aprovació del desistiment de l'expedient de contractació del ?Projecte del nou Centre de Salut infanto
juvenil per a persones amb discapacitat i trastorns de la conducta a Juneda (CRAE Garrigues), segona
fase?.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Desistir de l'expedient de contractació del ?Projecte del nou Centre de Salut infanto juvenil per a
persones amb discapacitat i trastorns de la conducta a Juneda (CRAE Garrigues), segona fase?, en tràmit,
com a conseqüència de la detecció d'errades assenyalades a l'informe emès pel cap del Servei
d'Enginyeria, que suposen una infracció no subsanable de les normes de preparació i de les reguladores del
procediment d'adjudicació, regulat a l'art. 155.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i deixant sense efecte l'acord de la
Junta de Govern, de 19 de setembre de 2016.
Segon. Disposar que per part de la Junta de Govern s'iniciï, d'immediat un nou procediment de licitació
anàleg un cop esmenades les errades detectades assenyalades a l'informe emès pel cap del Servei
d'Enginyeria
6.2. Aprovació de la modificació del contracte signat entre la Diputació de Lleida i Acsa Obras e
Infraestructuras, SA, relatiu al ?Desglossat núm. 1 del Projecte constructiu. Condicionament, eixample i
millora de la carretera LV-4036 de la N-260 (Martinet) a Lles de Cerdanya. Fase II?.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Modificar el contracte signat entre la Diputació de Lleida i Acsa Obras e Infraestructuras, SA, relatiu
al ?Desglossat núm. 1 del Projecte constructiu. Condicionament, eixample i mil ora de la carretera LV-4036
de la N-260 (Martinet) a Lles de Cerdanya. Fase II?, establint-se com a nou import d'adjudicació el
d'1.284,314,90 euros, IVA inclòs, la qual cosa suposa un increment de 240.557,51 euros IVA inclòs.
Segon. Requerir a l'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA, per a l'aportació de
documentació amb la finalitat de poder dur a terme l'adjudicació al seu favor .
COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES I GESTIÓ DE TRIBUTS
6.3. Aprovació de la certificació núm. 7 i final del ?Projecte de condicionament de la carretera LV-7021
d'Artesa de Lleida al Cogul. Tram pk 0+600 al 5+720?.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Aprovar la certificació número 7 i final del ?Projecte de condicionament de la carretera LV-7021 d'Artesa de
Lleida al Cogul. Tram: pk 0+600 al pk 5+720?, per import de 60.681,89 euros, i reconèixer l'esmentada
quantitat a favor de l'empresa Benito Arnó e Hijos, SA (NIF A-25006834), adjudicatària de les obres.
6.4. Aprovació de la certificació núm. 3 i final de les ?Obres complementàries núm. 1 del Projecte de
condicionament de la carretera LV-7021 d'Artesa de Lleida al Cogul. Tram: pk 0+600 al pk 5+720?.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Aprovar la certificació número 3 i final de les ?Obres complementàries núm. 1 del Projecte de
condicionament de la carretera LV-7021 d'Artesa de Lleida al Cogul. Tram: pk 0+600 al pk 5+720?, per
import de 4.156,69 euros, i reconèixer l'esmentada quantitat a favor de l'empresa Benito Arnó e Hijos, SA
(NIF A-25006834), adjudicatària de les obres.
6.5. Reconeixement d'obligació a favor de Asistencia Sanitaria Interprovincial Seguros, S.A.
La Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, d'acord amb allò que estableix la base 16.B) d'execució
del pressupost de la Diputació de Lleida i els articles 60, 61 i 62 del RD 500/1990, de 20 d'abril, acorda el
reconeixement d'obligació en favor de Asistencia Sanitaria Interprovincial Seguros, SA (NIF: A08169294),
per import de 54.032,79 euros, (Fra. Núm. 00001611321-00, d'1 de novembre de 2016) en concepte de
?Cartera nova producció mes de novembre?.
6.6. Reconeixement d'obligació a favor de CLECE, SA.
La Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, d'acord amb allò que estableix la base 16.B) d'execució
del pressupost de la Diputació de Lleida i els articles 60, 61 i 62 del RD 500/1990, de 20 d'abril, acorda el
reconeixement d'obligació en favor deCLECE, SA (NIF: A080364243), per import de 24.209,80 euros, (Fra.
Núm. 014470004916FAC, de 31 d'octubre de 2016) en concepte de ?Cartera nova producció mes de
novembre?.
Lleida, 22 de novembre de 2016
El secretari general, Ramón Bernaus i Abellana