Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost del 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
L'Ajuntament del Cogul Ple, en sessió de 24 de novembre de 2016, va aprovar inicialment el pressupost
general, la plantilla orgànica, les bases d'execució i la relació dels l ocs de treball, corresponent a l'exercici
de 2017.
D'acord amb l'establert a l'article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Tex refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic l'expedient per a què durant el període de 15 dies
hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes davant el Ple
de l'Ajuntament, cas de no presentar-se'n, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.
El Cogul, 24 de novembre de 2016
L'alcaldessa, Núria Civit Abel a