Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública del padró fiscal corresponent a subministrament d'aigua i cànon 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple de la Corporació Municipal en sessió de data 24 de novembre de 2016, va aprovar el padró fiscal
corresponent a:
Subministrament d'aigua i cànon any 2016
El qual s'exposa al públic pel termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al
BOP als efectes d'examen i presentació d'al·legacions, si s'escau, per part dels interessats.
El termini de cobrament en període voluntari serà: des de l'1 de gener a l'1 de març de 2017.
Aquel s contribuent que amb l'antelació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació dels seus rebuts rebran
de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.
Atès el que disposen els articles 102.3 de la Llei General Tributària i l'article 12 del RDL 2/2004 de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la l ei Reguladora de les Hisendes Locals, es notifica col·lectivament
la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició, previ el contenciós administratiu,
davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la finalització
del termini d'exposició al públic dels padrons fiscals. L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorre
un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació dels recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
notificació de l'acord resolutori del recurs; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de sis
mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el recurs de reposició s'hagin d'entendre desestimat
presumptament.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s'iniciarà el període executiu, que determina la
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb l'establert als articles 26 i
28 de la Llei General Tributària. Es satisfarà el recàrrec del 10% fins que no hagi estat signada la
providència de constrenyiment. Després d'aquesta data, s'exigirà el recàrrec del 20% de l'import del deute
no ingressat i els interessos de demora (25%).
Ribera de Cardós, 25 de novembre de 2016
L'alcalde, Llorenç Sanchez Abrié