Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 1 del pressupost 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple de l'Ajuntament de Tarroja de Segarra en la sessió ordinària, celebrada el dia 26 de maig de 2016,
acordà l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 1, del pressupost en vigor, finançat
amb càrrec a nous ingressos, amb el resum següent:
APLICACIONS DE DESPESES
APLICACIÓ
P
ROG. E
CONÒMICA D
ESCRIPCIÓ C
RÈDITS INICIALS M
ODIFICACIONS CRÈDIT CRÈDITS FINALS
011
91100
Amortització bestreta Diputació
1.100
4.500
5500
011
91101
Amortització préstec
6.654,84
43256,46
49.911,30
161
61902
Millora del cicle hidràulic
44.219,29
44.219,29
1532
61901
Paviments parcials plaça
26481,91
26.481,91
NOUS INGRESSOS
APLICACIÓ: ECONÒMICA
C
AP. A
RT. C
ONC. D
ESCRIPCIÓ
4
45
450.10
Subvenció Generalitat
126.112,50
Total ingressos
126.112,50
I en compliment del que disposa l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a
exposició pública durant el termini de 15 dies, a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
Si transcorregut aquest termini no s'han presentat al·legacions l'acord es considerarà aprovat definitivament.
Tarroja de Segarra, 27 d'octubre de 2016
L'alcaldessa, Immaculada Secanell Viladot