Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual, exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament, de data 25 de novembre de 2016, el
pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a
l'exercici econòmic 2017, d'acord amb el previst a l'article 169 del Text refós de la Llei reguladora d'hisendes
locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la
publicació d'aquest anunci, a l'efecte de reclamacions i al·legacions.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè
es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la
seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.ajsolsona.cat].
De conformitat amb l'acord adoptat el pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant l'esmentat
termini no presentin reclamacions.
Solsona, 28 de novembre de 2016
L'alcalde-president, David Rodríguez i González