Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Padró fiscal de la taxa d'ocupació de la via púlbica amb taules i cadires
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Edicte de notificació col·lectiva i anunci de cobrament de taxa
Per acord de Junta de Govern, en sessió duta a terme el dia 21 de novembre de 2016, es va aprovar el
padró i la l ista cobratòria de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa, referida al tercer trimestre de l'exercici 2016, a efectes tan de la seva notificació col·lectiva, en els
termes que es dedueixen de l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, com de
la submissió dels mateixos a tràmit d'informació pública, per mitjà del present anunci, s'exposen al públic a
les oficines municipals i al taulel municipal d'edictes, per termini de quinze dies hàbils, a fi que qui es
consideri interessat pugui formular les observacions, al·legacions o reclamacions que tinguin per
convenients.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la finalització del termini
d'exposició al públic dels padrons fiscals, d'acord amb el que estableix l'art. 14 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. L'esmentat
recurs s'entendrà desestimat si transcorre un mes de la seva interposició sense que es notifiqui la seva
resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la
notificació de l'acord resolutori del recurs, i si no es notifiques cap acord resolutori, en el termini de sis
mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat
presumptament (art. 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa). No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri oportú.
De conformitat amb l'establert en l'article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i en
l'article 24 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació,
es posa en coneixement dels contribuents que es procedirà al cobrament en període voluntari de la taxa
esmentada, corresponent al tercer trimestre de l'any 2016, els mesos de desembre de 2016 i gener de 2017.
El pagament es podrà efectuar en efectiu a les dependències municipals (carrer del Castell, 20), en horari
d'oficina, o per qualsevol altra de les formes establertes a la normativa vigent.
Aquel s contribuents que amb l'anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus
rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.
Transcorregut el termini d'ingrés voluntari sense que s'hagi satisfet el deute s'iniciarà el període executiu, de
conformitat amb els articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el qual
determinarà l'exigència dels interessos de demora, així com els recàrrecs que corresponguin i, si s'escau,
de les costes del procediment de constrenyiment.