Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
LO16-95 Sol.licitud de llicència urbanística, art. 58 decret 64/2014
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Santiago Roure Lozano ha sol·licitat l icència urbanística per construcció d'una nau ramadera porcina, a la
Partida Pla de Monsó, polígon 7, parcel·les 131 i 133.
Es fa públic per a general coneixement advertint que l'esmentat expedient romandrà exposat a informació
pública al Negociat de Llicències d'Obres Majors per un període de 20 dies, de conformitat amb el
procediment establert a l'article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, i la Llei 30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú.
Lleida, 7 de novembre de 2016
El tinent d'alcalde, Fèlix Larrosa Piqué