Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança Municipal de la venda no sedentària a Lleida
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple de l'Ajuntament de Lleida, en sessió de data 28/10/2016, va adoptar els següents acords:
Aprovació de l'informe sobre les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de l'Ordenança de venda no
sedentària de Lleida, durant el període d'exposició pública.
Aprovació definitivament de l'Ordenança Municipal de Venda no sedentària de Lleida en els termes del text
que s'annexa.
Contra el present acord es pot interposar recurs contenciós-administratiu, davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació del present anunci al
BOP. No obstant això, es podrà presentar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns.
Lleida, 21 de novembre de 2016
L'Alcalde
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte establir les disposicions generals per a l'exercici de la venda no
sedentària, en el municipi de Lleida, i l'ordenació de les diferents formes i manifestacions en què es
presenta aquesta activitat econòmica, fixant-ne les particularitats.
L'ordenança és d'aplicació a la venda no sedentària dels mercats periòdics com el mercat del Camp
d'Esports, el mercat del Barris Nord, el Mercat d'Antiguitats de la Rambla, i el Mercat de l'Hort a Taula; així
com a la venda en mercats ocasionals, la venda no sedentària a la via pública i a altres esdeveniments de
caràcter festiu, cultural i social que incloguin la venda no sedentària, comprenent també la que es realitza
mitjançant vehicles, camions-tenda, food trucks i /o modalitats similars.
Article 2. Concepte i definicions
La venda no sedentària és aquella activitat que realitzen els comerciants fora d'un establiment comercial
permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els l ocs
degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, inclosos els vehicles
adaptats.
La venda en mercats periòdics o de marxants és l'activitat comercial que es du a terme en espais o vies de
titularitat pública per un conjunt de professionals de la venda no sedentària, mitjançant instal·lacions
desmuntables o transportables, dins dels perímetres i als l ocs degudament autoritzats i ordenats per
l'Ajuntament de manera periòdica i preestablerta al l arg de tot l'any.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
La venda en mercats ocasionals és l'activitat comercial que es du a terme en espais o vies de titularitat
pública per un conjunt de professionals de la venda no sedentària, mitjançant instal·lacions desmuntables o
les instal·lacions que posa l'ajuntament a disposició dels venedors, i que tenen l oc una vegada a l'any,
habitualment, coincidint amb algun període de festivitat determinat.
La venda no sedentària en la via pública, és l'activitat comercial que es du a terme en espais o vies de
titularitat pública, i sempre fora d'un establiment permanent, per persones físiques i/o jurídiques l'activitat
professional principal dels quals no és, la venda no sedentària, sinó que s'exerceix esporàdicament amb el fi
de promocionar la seva activitat econòmica, i està vinculada a esdeveniments i festivitats.
Article 3. Competència municipal
Correspon a l'Ajuntament la regulació i la gestió dels mercats de marxants així com la competència en la
concessió de l icències i autoritzacions per a l'exercici de la venda no sedentària en el municipi de Lleida.
L'Ajuntament vetl a perquè els l ocs destinats a l'exercici de l'activitat de venda no sedentària estiguin en les
degudes condicions de seguretat, de manteniment de l'ordre públic, de neteja i mediambientals, així com pel
control de la venda no autoritzada.
Addicionalment l'Ajuntament pot proporcionar qualsevol altre servei que es consideri adient per a l'exercici
de l'activitat comercial com poden ser subministrament d'aigua corrent, electricitat i serveis públics. El cost
d'aquets serveis pot ser afegit a les taxes que hagin de satisfer els paradistes i/o venedors que se'n
beneficiïn.
L'Ajuntament disposa d'un Pla de prevenció d'emergències dels mercats de marxants del Camp d'Esports i
del Barris Nord, d'acord amb el que estableix la normativa reguladora.
CAPÍTOL II
Mercats periòdics i/o mercats de marxants
Article 4. Descripció
Els mercats periòdics i/o de marxants, als quals són d'aplicació específica les prescripcions contingudes en
aquest Capítol II, són els mercats de venda no sedentària del Camp d'Esports, del Barris Nord, del Mercat
d'Antiguitats de la Rambla i Mercat de l'Hort a Taula, sens perjudici que es puguin incloure en aquesta
tipologia altres mercats de venda no sedentària, sempre que reuneixin les característiques específiques a tal
efecte.
Article 5. Titularitats i autoritzacions
Per a l'exercici de la venda no-sedentària, els comerciants que vulguin obtenir l icència de venda ambulant i
ésser titulars d'una parada han de complir els requisits següents:
A) Estar donats d'alta al/s epígraf/s corresponent/s a l'impost d'activitats econòmiques corresponents a
l'article/s a vendre i estar al corrent de pagament, si s'escau. Un mateix titular pot estar donat d'alta com a
màxim en dos epígrafs diferents.
B) Estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui i estar al corrent de pagament.
C) Quan es tracti d'una persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda, inscrita al registre oficial
corresponent i el seu objecte social ha d'incloure l'exercici de la venda no sedentària, entre les seves
activitats principals. S'haurà d'identificar la persona física que ocupi el l oc de venda.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
D) Quan es tracti de venedors extracomunitaris, han d'acreditar, a més, que estan en possessió dels
permisos de residència i de trebal corresponent, així com el compliment d'al ò que estableix la normativa
específica.
E) En el cas que es tracti d'una cooperativa de trebal associat caldrà que acrediti que compleix els requisits
establerts en la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives. La cooperativa únicament pot ser titular d'una
l icència de venda no sedentària en cadascun dels mercadets de venda no sedentària. S'haurà d'identificar
la persona física que ocupi el l oc de venda.
F) En el cas de productors de fruita i verdura hauran d'acreditar la propietat o l'arrendament de les finques
de cultiu mitjançant el rebut de la contribució juntament amb l'escriptura de propietat o el contracte
d'arrendament, i només podran vendre els productes conreats per el s mateixos.
G) En el cas de productors d'ous, cargols i bolets caldrà acreditar la producció pròpia.
H) Complir els requisits que s'estableixin reglamentàriament referents al producte objecte de venda al
mercat.
I) Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació
d'aliments, si s'escau, per la venda dels productes que ho requereixen.
J) Satisfer les taxes municipals que s'estableixen en les ordenances fiscals.
K) Disposar d'assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 150.000?. El titular de la
pòlissa ha de ser el titular de la parada.
L) En cas de tenir personal assalariat o familiars ajudants, que estiguin al l oc de venda, hauran d'aportar el
document acreditatiu d'estar d'alta i al corrent del pagament del règim de la Seguretat Social que
correspongui.
Article 6. Durada de les l icències
Les autoritzacions per l'exercici de la venda no sedentària tenen una durada de quinze (15) anys,
prorrogable expressament per l'Ajuntament per períodes idèntics, per tal de permetre l'amortització de les
inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits.
La pròrroga haurà d'atorgar-se de forma expressa, sense que pugui entendre's atorgada tàcitament.
Durant la vigència de les autoritzacions, els titulars estan obligats a acreditar anualment davant de
l'Ajuntament estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'
 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
- El compliment de les condicions que estableix l'article 5è, i el compromís de mantenir aquest compliment
durant el període de vigència de l'autorització.
- Estar en possessió de la documentació que acrediti el compliment de les condicions exigides.
- El compliment de qualsevol altra condició exigible segons les bases de la convocatòria.
- A més, ha d'incloure una autorització expressa per tal que l'Ajuntament de Lleida pugui realitzar anualment
les comprovacions pertinents en relació amb el compliment de les obligacions tributaries i de la Seguretat
Social, així com altres consultes als registres i arxius d'altres administracions públiques.
B) L'ajuntament comprovarà, periòdicament, i com a mínim un cop a l'any, que els titulars de les
autoritzacions compleixen amb les condicions establertes en l'article 5è.
C) En els procediments d'atorgament de noves autoritzacions no es poden presentar aquel es persones
físiques o jurídiques que ja són titulars d'una parada en cadascun dels mercats; aquelles persones que han
tingut una parada als mercats de Lleida i se'ls hi ha revocat la l icència per algun incompliment de
l'ordenança municipal de venda no sedentària (infraccions greus i molt greus), aquesta exclusió engloba als
acompanyants/familiars de primer grau que estaven en l'autorització en el moment de la revocació; ni
aquel es altres persones que tinguin deutes tributaris amb l'Ajuntament de Lleida, o amb qualsevol de les
administracions vinculades amb l'exercici de l'activitat de venda no sedentària.
D) Els participants en el darrer concurs de parades vacants que s'hagi dut a terme, i que tot i obtenir
puntuació no hagin obtingut la l icència per manca d'espais disponibles, passaran a formar part d'una l ista
d'espera per suplir les possibles baixes que es puguin donar en un període màxim de dos anys des de la
data de resolució del concurs o fins que es publiqui el següent concurs.
Article 8. Gestió de les parades vacants
La gestió de les parades vacants que es va produint en els mercats de marxants, es fa d'acord amb els
següents criteris:
A) Es dóna prioritat als paradistes que ja són titulars de l icencies dels mercats per què puguin ampliar el l oc
de venda, sempre que no superin les dimensions màximes establertes per l'ordenança, d'acord amb les
següents condicions:
A.1) Únicament poden optar a l'ampliació els titulars dels l ocs de venda situats al costat de la parada
vacant.
A.2) Tenen preferència per optar a l'ampliació dels l ocs de venda els de superfície més petita en relació las
de superfície més gran. Si tenen la mateixa superfície s'han de repartir els metres de superfície per igual.
B) Satisfetes les peticions d'ampliació, es procedirà a reordenar els l ocs de venda que quedin vacants
mitjançant les sol·licituds de canvi de l oc entre les parades amb l icència al mercat i que així ho hagin
demanat; si el paradista no accepta la proposta del nou emplaçament, la sol·licitud de canvi de l oc es tindrà
per desistida.
Es dóna preferència de canvi d'ubicació a aquel es parades que tenint camions- tenda ho necessitin per
motius de maniobrabilitat i/o dimensions. En els canvis d'ubicació es tindrà en compte el producte de la
parada que queda l iure, intentant col·locar una parada amb el mateix producte. Si això no fos possible,
s'evitarà col·locar dues parades amb la mateixa tipologia de producte.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
C) Si queda l iure un emplaçament de parada que fa cantonada té preferència per ocupar la vacant, el titular
de la parada contigua, sempre que aquest porti com a mínim un any ocupant el l oc de venda. En cas
contrari, el l oc vacant es proposarà a la l ista d'espera de canvis d'ubicacions.
D) No podran optar a les ampliacions de parades ni als canvis de l oc aquel s paradistes que tinguin rebuts
pendents de pagament de les taxes de mercats.
Article 9. Mix comercial
Els mercats de marxants han de complir, en la mesura del possible, un determinat mix comercial per a
l'equilibri comercial de l'equipament, la determinació del qual s'estableix amb criteris tècnics.
El mix comercial òptim pels mercats de marxants del Camp d'Esports i del Barris Nord és el següent:
SECTOR
% BARRIS NORD
% CAMP D'ESPORTS
Quotidià alimentari
34,00%
20,00%
Equipament a la l ar
15,00%
15,00%
Equipament a la persona
41,00%
55,00%
Quotidià no alimentari
10,00%
10,00%
Total
100,00%
100,00%
Quotidià alimentari: fruita, verdura, hortalisses; pesca salada; rostisseria; entrepans i begudes; plantes i
herbes en herbolaris; caramels; embotits i formatges; xurreria i derivats.
Quotidià no alimentari: productes de drogueria, perfumeria i cosmètica; articles per a la higiene i neteja
personal, joieria, rel otgeria, accessoris per a noves tecnologies i bijuteria.
Equipament de la l ar: productes tèxtils, confeccions per a la l ar; catifes, electrodomèstics; parament de la
l ar, ferreteria, adornaments, regals; altres articles per a l'equipament de la l ar no classificats en altres l ocs;
l avors, flors, plantes
Equipament de la persona: tota mena de peces de vestir; l enceria; merceria; peces especials; calçat,
articles de pell i d'imitació; bosses de mà, i bosses de viatge i accessoris.
En els mercats de la ciutat de Lleida, queda prohibida la venda de productes de segona mà. A excepció dels
següents supòsits:
A) Es permet la venda de roba, calçat i altres peces de l'equipament de la persona, de segona mà, quan
aquesta tipologia de gènere compleixi els següents requisits:
- Les peces han d'estar degudament etiquetades.
- El titular ha d'acreditar, mitjanant factures, que les peces han rebut el tractament en bugaderia industrial.
- En la parada s'ha de especificar mitjançant cartel s, la procedència de les peces així com el seu
tractament.
L'atorgament de la l icència per a la venda d'aquesta tipologia, requereix l'informe favorable dels serveis
tècnics de comerç i mercats.
S'estableix un nombre màxim de fins a tres parades en cadascun dels mercats de marxants, d'aquesta
tipologia de producte.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
B) En el mercat de la Rambla, d'antiguitats i col·leccionisme, es permet la venda de productes que havent
estat utilitzats formin part de col·leccions i/o es considerin antiguitats. A títol d'exemple, ho són els l ibres,
suports de comunicació, diaris, revistes, discos, i cartel s.
En aquest mercat queda expressament prohibida la venda de roba i equipament de la persona.
Així mateix es prohibeix expressament la venda d'animals vius a excepció dels caragols. Excepcionalment i
durant la celebració dels mercadets ocasionals de Tots Sants i de Palmes i Palmons, els titulars que
disposin de parada als mercats de marxants i a més tinguin l icència per la venda en un d'aquets mercats,
podran exercir també la venda de flors, o palmes i palmons en els seus respectius quadres.
Article 10. Dates de celebració dels mercats periòdics
El mercat de venda no sedentària del Camp d'Esports és du a terme tots els dijous, el mercat del Barris
Nord tots els dissabtes, el Mercat de l'Hort a Taula el primer diumenge de cada mes, i el Mercat d'Antiguitats
de la Rambla tots els diumenges.
Si algun dijous o dissabte coincideix amb dia festiu, la realització del mateix o no, la determina l'Ajuntament,
prèvia consulta a les associacions més representatives dels paradistes dels mercats.
Article 11. Horari del mercat
Els l ocs de venda dels mercats de marxants han d'instal·lar-se des de les 7 i fins a les 9 hores, i es retiraran
de 14.00 a 15.30 hores. Fora d'aquest horaris, resta prohibida la instal·lació i la retirada dels punts de venda,
així com la circulació de vehicles dins del mercat, l evat de la circulació dels serveis especials com mèdics,
policials, bombers i similars. En cas que un supòsit de força major o les inclemències meteorològiques
impedeixin el compliment de l'horari indicat, aquest podrà ser modificat sota la vigilància i control de
l'autoritat del mercat.
No obstant, en determinats moments de l'any es poden fer horaris diferents d'acord amb les disposicions
vigents en matèria d'horaris comercials a Catalunya.
Article 12. Requisits dels l ocs de venda
El règim intern de funcionament de les parades i l ocs de venda dels mercats de marxants, estableix el
compliment dels següents requisits:
A) La venda no sedentària ha d'exercir-se en l ocs de venda desmuntables o transportables, tenint en
compte que la seva instal·lació ha d'oferir les condicions de seguretat i higiene exigides per la normativa
específica vigent.
B) Els productes a la venda no poden ser exhibits en cap cas directament damunt del sòl o paviment i,
sempre s'han de situar a una alçada respecte al terra, no inferior a 0,80 cm.
C) Les parades poden tenir una dimensió màxima de 12 metres i mínima de 6 metres de l argada amb una
amplada màxima de 4,50 metres. En el mercat d'Antiguitats de la Rambla les parades tenen una dimensió
màxima de 8 metres de l argada i 3 metres d'amplada; i les parades del Mercat de l'Hort a Taula tenen una
dimensió màxima de 3 metres i una amplada de 1,5 metres.
En el cas de venda de fruita i verdura les parades poden tenir una dimensió màxima de 6 quadres i mínima
d'1 quadre i les parades de revenedors una dimensió màxima de 12 quadres i mínima de 6 quadres. Cada
quadre té una dimensió de 4m2. L'espai mínim de parada ha de ser suficient per mantenir en tot moment les
condicions sanitàries i higièniques durant la manipulació dels aliments.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
D) Els l ocs de venda tan sols poden expedir els gèneres i productes que s'especifiquen en la seva
autorització. Prèvia sol·licitud, es pot demanar el canvi de gènere o producte de l'autorització, sempre que
s'hagi estat venent el producte o la tipologia de gènere anterior com a mínim al l arg d'un any.
E) No s'autoritza la venda d'aquells productes que no compleixen les normes comercials i/o sanitàries
exigides a la legislació vigent, especialment en referència a productes alimentaris.
F) La manipulació i venda dels articles d'alimentació s'ha de fer complint les disposicions legals vigents en
cada moment pel que fa l'exposició, conservació, manipulació i venda. Les inspeccions sanitàries de
productes alimentaris es porten a terme pels serveis municipals competents en aquesta matèria.
G) Els l ocs de venda han de ser ocupats pel titular de l'autorització. Només per causes de vacances,
malaltia o qualsevol altra raó de força major, els l ocs de venda poden ésser ocupats pel cònjuge, fil s o
empleats, sempre que compleixen el requisits establerts per exercir aquesta activitat i amb l'obligació de
vendre el mateix producte i utilitzar les mateixes instal·lacions que el titular.
H) L'autorització municipal que s'expedeix amb caràcter anual, ha d'esser exhibida de manera visible i
permanent en la mateixa parada. En l'autorització hi consten les dades del titular, i com a màxim d' un
acompanyant, que podrà ser un familiar de primer grau, o bé una persona trebal adora del titular, i em
ambdós casos degudament acreditats com a trebal adors; també hi ha de constar els mercats autoritzats,
l'indret precís on s'autoritza muntar la parada, les dimensions exactes del l oc de venda assignat, el producte
autoritzat per a la venda, i la durada de l'autorització.
Article 13. Transmissió de l icències
Es permet la transmissió de les l icències dels mercats a terceres persones amb les següents prescripcions i
circumstancies:
A) Les autoritzacions només son transmissibles si es mantenen les condicions de l'autorització que es
transmet, pel termini que resti de l'autorització o de la prorroga, amb la comunicació prèvia del cedent a
l'Ajuntament de Lleida, i sense perjudici de la capacitat d'inspecció i comprovació per la seva validació.
B) El cessionari haurà de presentar una declaració responsable conforme compleix amb les condicions
exigides per l'exercici de la venda no sedentària en el l oc que adquireix, així com que es mantenen les
condicions de la modalitat de l'autorització que es transmet.
C) L'Ajuntament, a fi de garantir i salvaguardar el compliment de les condicions establertes per a l'obtenció
de les l icencies, pot limitar i denegar les transmissions. A tal efecte, i amb la voluntat de perseguir la
professionalitat dels cessionaris l'Ajuntament pot requerir a aquests, la presentació d'una memòria o dossier
acreditatiu de l'experiència professional en el sector, el grau de formació i el detal de les instal·lacions de la
parada. Si la parada no compleix amb els requisits mínims es podrà denegar el traspàs.
D) Les autoritzacions es poden transmetre en els supòsits següents:
- Per cessament voluntari de l'activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats, sempre que
hagin transcorregut 5 anys des de la seva obtenció. El transmetent no pot tornar a optar a cap nova l icència
en el mateix mercat durant un període de 5 anys, en el cas que es reincorpores a l'activitat professional de
venda no sedentària. Aquest cessament haurà de ser acreditat mitjançant la presentació de la baixa o canvi
d'activitat corresponent, de l'epígraf de l'IAE.
- Per situacions sobrevingudes no atribuïdes a la voluntat del marxant, com els casos d'incapacitat
permanent total en relació a l'exercici de venda no sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran
invalidesa o situacions anàlogues degudament acreditades en relació amb l'exercici de venda no sedentària.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
En aquest cas, el transmitent presentarà la documentació acreditativa de la causa de transmissió, juntament
amb la designació, en el seu cas, del familiar (cònjuge, fil s/es, gendre, jove, germans) o persona que
resultarà cessionària (en cas d'empleats hauran d'acreditar una antiguitat mínima en l'empresa del
transmitent de cinc anys interromputs). Si no hi ha cap familiar interessat, el l oc vacant s'oferirà als
participants del darrer concurs que hagin quedat en l ista d'espera.
- Per mort de la persona titular. En aquets casos, l'autorització pot ser transmesa d'acord amb les
disposicions testamentaries i successòries.
E) La transmissió de les autoritzacions esta supeditada al pagament d'una taxa municipal, establerta en les
ordenances fiscals.
F) No es poden transmetre les l icències, els titulars de les quals tenen un deute tributari amb l'Ajuntament
de les taxes de mercats, o deute per expedients de fraccionament de les taxes de mercats, i/o mentre
estigui obert un expedient sancionador o estigui en curs una inspecció. En aquest supòsit la transmissió
resta denegada.
Article 14. Extinció de les l icències
Les l icències dels mercats de marxants s'extingeixen en els casos següents:
A) Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada.
B) Exhauriment del termini de la pròrroga, si s'escau.
C) Per renúncia expressa i escrita del titular.
D) Per causes sobrevingudes d'interès públic.
E) Per mort, impossibilitat física, jubilació o cessació en el negoci del titular, sense perjudici de la possibilitat
de transmissió segons l'article 13è.
F) Com a conseqüència d'un procediment de revocació de l'autorització per incompliment de les condicions
per a l'exercici de venda no sedentària.
G) Com a conseqüència d'una resolució ferma d'una infracció molt greu degudament tipificada en
l'ordenança.
Article 15. Absències
Els titulars de les l icències poden absentar-se de l'assistència regular i periòdica al mercat en els següents
supòsits:
A) Es permet absentar-se durant tres dies alterns en el termini d'un trimestre. Aquesta absència no eximeix
del pagament de la totalitat del mes.
B) Llevat de les absències especificades en l'apartat a) i els casos rigorosament justificats, els venedors
hauran d'assistir setmanalment al mercat i en cas contrari perdre, a tots els efectes, l'autorització
corresponent.
C) Si algun usuari vol fer vacances o descansar durant un temps màxim d'un mes en el termini d'un any, ho
comunicarà per escrit a l'Ajuntament, amb quinze dies d'antelació com a mínim de la data proposada.
Durant aquest període de vacances no s'eximeix a l'usuari del pagament del mes corresponent.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
D) En cas de malaltia greu de l arga durada, degudament justificada, es reservarà el l oc de venda durant un
període màxim de 18 mesos i s'eximirà del pagament de les taxes per manca d'activitat comercial al l arg de
la durada de la baixa.
Els l ocs de venda buits, degut a les absències ocasionals, poden ser ocupats pels titulars de les parades
contigües, prèvia sol·licitud al servei municipal dels mercats, amb el límit màxim de 12 metres de parada.
Article 16. Drets i deures dels paradistes
Els titulars de les l icències tenen els següents drets i deures:
A) Els titulars tenen el dret a utilitzar els béns d'ús públic necessaris per dur a terme les seves activitats en
la forma establerta.
B) L'Ajuntament no assumeix la responsabilitat dels danys, desperfectes, o robatoris de les mercaderies.
C) Els titulars de les autoritzacions i el seu personal, han de:
- Utilitzar les parades únicament per a la venda de mercaderies.
- Exercir durant l'horari establert, sense interrupcions injustificades, la seva activitat comercial amb la
diligencia professional deguda.
- Tenir cura del l oc de venda, durant la celebració del mercat i en acabar el l oc de venda ha d'estar net i
sense escombraries.
- Col·laborar en el manteniment, la neteja i la conservació del mercat en les condicions que fixa aquesta
ordenança.
- Dipositar les escombraries ens els l ocs degudament senyalitzats i en els contenidors que correspongui
segons el tipus de deixalla. Caldrà realitzar la recollida selectiva d'escombraries de les diferents fraccions:
paper i cartró, plàstics i orgànica.
- Netejar l'espai que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva activitat, deixant completament neta
la part ocupada al finalitzar cada jornada.
- No provocar baralles o aldarulls.
- Satisfer les taxes municipals establertes.
- Comunicar a l'Ajuntament les absències previstes en l'article 15è, incloent les vacances. S'exclouen
d'aquesta comunicació les absències per causes meteorològiques.
- Tenir a disposició de l'autoritat corresponent, les factures i comprovants de la mercaderia i proporcionar
totes les dades que es sol·licitin i els corresponents documents o justificants.
- Facilitar l'accés a la parada i la informació requerida pels inspectors i òrgans competents de control.
- Col·locar preus a tots els productes i s'ha d'indicar de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament
l egible.
- Indicar al preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos inclosos. Els descomptes
s'hauran d'indicar amb claredat i de forma diferenciada.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
- Disposar de ful s oficials de reclamació i proporcionar tiquet de compra a qui ho demani.
- Respondre dels danys que es derivin de l'exercici de l'activitat.
- Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar als productes que es
disposin per a la venda.
- Respectar i complir les instruccions i les recomanacions dels encarregats del mercats i del personal
autoritzat de l'Ajuntament.
D) L'autorització municipal ha d'esser exhibida de manera visible i permanent en la mateixa parada.
E) Els titulars dels l ocs de venda han d'instal·lar les seves parades a l'emplaçament que l'autorització de
què disposin els assigni, sense poder efectuar cap canvi d'emplaçament.
F) El vehicle ha de col·locar-se darrera la parada, i en cas que per les dimensions no hi càpiga, el vehicle
s'ha de retirar-se del mercat, no podent-se deixar en parades buides ni altres zones del mercat.
G) Les estructures, elements i material que conformin la parada, han de mostrar suficient solidesa per
garantir la seguretat dels trebal adors i dels usuaris. No poden presentar elements sortints o que puguin
produir accidents ni dificultar el pas de les persones.
H) Els mostradors de les parades han d'instal·lar-se dins dels límits establerts sense sobrepassar la línia
davantera marcada.
I) En les parades només es poden vendre els gèneres i els productes que s'adeqüin al que s'estableix en la
respectiva autorització. I hauran d'estar en les condicions sanitàries i higièniques adequades per la seva
venda. En qualsevol moment les autoritats competents podran sol·licitar la factura dels productes o gèneres
que tenen a la venda.
Article 17. Representació dels venedors dels mercats de marxants
Els Gremis i Associacions del sector de marxants, legal i degudament constituïdes representaran els
venedors i col·laboraran amb tot al ò que estigui relacionat amb el mercat, per tal d'aconseguir-ne una mil or
organització i control, i amb aquesta finalitat hauran de ser necessàriament escoltades.
L'objecte d'aquestes entitats ha de ser el de la defensa i representació dels membres, agremiats i associats
específicament en l'activitat de venda ambulant als mercats de marxants i seran interlocutors vàlids dels
interessos del col·lectiu, amb l'Ajuntament.
CAPÍTOL III
Venda no sedentària en mercadets ocasionals
Article 18. Descripció i celebració
Són mercats ocasionals de venda no sedentària, a títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu, els següents:
1. El mercat de Palmes i Palmons que té l oc una setmana abans del diumenge de Rams.
2. El mercat de Tots Sants que té l oc una setmana abans de la festivitat de Tots Sants.
3. Els mercats de Nadal que es celebren durant les festivitats de Nadal com ara el mercat de Nadal el
d'Artesans i el de Santa Llúcia.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
Sens perjudici que es puguin incloure en aquesta tipologia altres mercats de venda no sedentària, sempre
que reuneixin les característiques especifiques a tal efecte.
L'emplaçament dels mercats ocasionals pot modificar-se per interès general o previ acord entre ambdues
parts, en cas que fos necessari.
Les estructures necessàries per als mercats de Palmes i Palmons i Tots Sants, són a càrrec dels propis
comerciants i paradistes; aquestes han d'instal·lar-se en el l oc i amb les condicions determinades que
s'indiquin per part dels serveis tècnics municipals.
En els mercats de Nadal, és l'Ajuntament qui proporciona les estructures necessàries així com els serveis
de subministrament elèctric i de vigilància, essent a càrrec dels comerciants i paradistes el cost de la
despesa de les estructures i serveis, que els hi és repercutit.
Article 19. Atorgament de les autoritzacions
El procediment d'atorgament de les l icencies, sempre que hi hagi més demanda que espais disponibles en
els mercats ocasionals, s'ha de realitzar sempre en règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòria
pública, i ha d'estar basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat.
Per a participar en la convocatòria els interessats, haurà de presentar una declaració responsable en què
manifestin:
A) El compliment de les condicions que estableix l'article 21, i el compromís de mantenir aquest compliment
durant el període de vigència de l'autorització.
B) Estar en possessió de la documentació que acrediti el compliment de les condicions exigides.
C) El compliment de qualsevol altra condició exigible segons les bases de la convocatòria.
D) A més, haurà d'incloure una autorització expressa per tal de que l'Ajuntament de Lleida pugui realitzar
anualment les comprovacions pertinents en relació amb el compliment de les obligacions tributaries i de la
Seguretat Social, així com altres consultes als registres i arxius d'altres administracions públiques.
Article 20. Requisits dels l ocs de venda
S'estableixen com a requisits dels l ocs de venda en els mercats ocasionals els següents:
1. Ens els l ocs de venda tan sols es poden expedir els gèneres i productes que s'especifiquen en la seva
autorització.
2. No s'autoritza la venda d'aquel s productes que no compleixen les normes sanitàries exigides a la
legislació vigent, especialment en referència a productes alimentaris.
3. La manipulació i venda dels articles d'alimentació ha de fer-se complint les disposicions legals vigents en
cada moment pel que fa l'exposició, conservació, manipulació i venda. Les inspeccions sanitàries de
productes alimentaris es portaran a terme pels serveis municipals competents en aquesta matèria.
4. Els l ocs de venda han d'estar ocupats pel titular de l'autorització. En cas de tenir personal assalariat o
familiars ajudants, que estiguin al l oc de venda, hauran d'aportar la documentació que correspongui.
Article 21. Titularitats i autoritzacions dels mercats ocasionals
Per a l'exercici de la venda no-sedentària, els comerciants que volen optar a una parada en aquests mercats
han de complir els requisits següents:

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
1. Estar donats d'alta als epígrafs corresponents a l'impost d'activitats econòmiques i al corrent de
pagament, si s'escau.
2. Estar donat d'alta i estar al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que correspongui.
3. Quan es tracti d'una persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda, inscrita al registre oficial
corresponent i el seu objecte social ha d'incloure l'exercici de la venda no sedentària.
4. Quan es tracti de venedors extracomunitaris, han d'acreditar, a més, que estan en possessió dels
permisos de residència i de trebal corresponent, així com el compliment d'al ò que estableix la normativa
específica.
5. Complir els requisits que s'estableixin reglamentàriament referents al producte objecte de venda al
mercat.
6. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i
manipulació d'aliments, si s'escau, per la venda dels productes que ho requereixen.
7. En les parades d'alimentació, com ara xurreries, embotits i formatges, mels, vins, xocolates, dolços,
pesca salada i olives, fruits secs, entre altres, cal que es compleixin els requisits previstos en l'article 29
d'aquesta ordenança.
8. Satisfer les taxes municipals que s'estableixen en les ordenances fiscals.
9. Disposar d'assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 150.000?.
10. En cas de tenir personal assalariat o familiars ajudants, hauran d'aportar el document acreditatiu d'estar
al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.
Article 22. Extinció de les autoritzacions
Les autoritzacions s'extingeixen en els casos següents:
A) Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada, l evat de pròrroga.
B) Per renúncia expressa i escrita del titular.
C) Per causes sobrevingudes d'interès públic.
D) Com a conseqüència d'un procediment de revocació de l'autorització per incompliment de les condicions
per a l'exercici de venda no sedentària.
E) Com a conseqüència d'una resolució ferma d'una infracció molt greu degudament tipificada en
l'ordenança.
Article 23. Drets i deures dels paradistes
Els titulars de les l icències tenen els següents drets i deures:
A) Els titulars dels l ocs de venda tenen el dret a utilitzar els béns d'ús públic necessaris per dur a terme les
seves activitats en la forma establerta.
B) L'Ajuntament no assumeix la responsabilitat dels danys, desperfectes, o robatoris de les mercaderies.
C) Els titulars de les autoritzacions i el seu personal, hauran de:

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
- Utilitzar les parades únicament per a la venda del producte autoritzat.
- Exercir durant l'horari establert, la seva activitat comercial amb cura i dedicació.
- Tenir cura que el l oc de venda i el seu entorn estiguin nets i sense escombraries.
- Col·laborar en el manteniment, la neteja, la conservació de la via pública en les condicions que fixa
aquesta ordenança.
- Dipositar les escombraries ens els l ocs degudament senyalitzats i en els contenidors que correspongui
segons el tipus de deixalla. Caldrà realitzar la recollida selectiva d'escombraries de les diferents fraccions:
paper i cartró, plàstics i orgànica.
- No provocar baralles o aldarulls.
- Satisfer les taxes establertes en l'ordenança corresponent.
- Complir les ordres i les recomanacions dels encarregats del mercats, i mantenir amb el s el respecte que
cal.
- Proporcionar totes les dades que sol·liciti l'Ajuntament, i els corresponents documents o justificants.
- Tenir a disposició de l'autoritat corresponent, les factures i comprovants de la mercaderia i proporcionar
totes les dades que es sol·licitin i els corresponents documents o justificants.
- Complir amb l'etiquetatge i la informació alimentaria dels productes a la venda.
- Facilitar l'accés a la parada i la informació requerida pels inspectors i òrgans competents de control.
- Col·locar preus a tots els productes i s'ha d'indicar de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament
l egible.
- Indicar al preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos inclosos. Els descomptes
s'hauran d'indicar amb claredat i de forma diferenciada.
- Disposar de ful s oficials de reclamació i proporcionar tiquet de compra a qui ho demani.
- Respondre dels danys que es derivin de l'exercici de l'activitat.
- Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar als productes que es
disposin per a la venda.
- Complir les ordres i les recomanacions de l'Ajuntament.
D) L'autorització municipal haurà d'esser exhibida de manera visible i permanent en la mateixa parada.
E) Els titulars dels l ocs de venda hauran d'instal·lar les seves parades a l'emplaçament que l'autorització de
què disposin els assigni, sense poder efectuar cap canvi d'emplaçament.
F) Els mostradors de les parades hauran d'instal·lar-se dins dels límits establerts sense sobrepassar la línia
davantera marcada.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
G) En les parades només es poden vendre els gèneres i els productes que s'adeqüin al que s'estableix en la
respectiva autorització.
CAPÍTOL IV
Altres esdeveniments de venda no sedentària en la via pública
Article 24. Activitats i esdeveniments esporàdics amb exercici de venda no sedentària a la via pública
Es poden concedir l icències i autoritzacions per la venda no sedentària en la via pública, fora dels mercats
de marxants i dels mercats ocasionals, amb motiu de determinades festivitats tradicionals, festes majors,
esdeveniments de caire social i de caire cultural, festivals, i altres activitats diverses de caràcter econòmic
que es promoguin.
A títol enunciatiu, sense que siguin limitatives, s'inclouen en aquest Capítol IV les vendes ambulants que
s'autoritzen amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, la venda no sedentària de productes pirotècnics amb
motiu de les revetl es, les vendes ambulants amb motiu de les festes majors de la ciutat, les vendes
complementàries a esdeveniments culturals, les vendes amb motiu de la fira de titel es, la venda a la via
pública com activitat promocional l igada a un establiment comercial, i qualsevol altre festival de caràcter
lúdic que entre les seves activitats inclogui la venda no sedentària com activitat econòmica o promocional,
sens perjudici del compliment de la normativa vigent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives
de caràcter extraordinari.
També són d'aplicació les prescripcions d'aquesta ordenança als esdeveniments que comporten venda no
sedentària, la iniciativa i direcció dels quals és a càrrec de persones i /o entitats privades, sempre que es
realitzin en la via pública o en espais de titularitat pública.
Article 25. Venda no sedentària amb motiu de la Diada de Sant Jordi
La concessió d'autoritzacions per a la venda no sedentària a la via pública amb motiu de la diada de Sant
Jordi, està subjecta a les següents condicions:
A) Anualment s'obrirà un període per la presentació de sol·licituds per muntar una parada a la via pública.
L'ajuntament farà públic, principalment per mitjans telemàtics i el portal web de Paeria, el període per
presentar les sol·licituds, que finalitzarà habitualment 6 dies abans de la festivitat de Sant Jordi. Les
peticions que no estiguin registrades dins del període establert, es tindran per no presentades.
B) S'autoritza la venda de roses (entenent com a tals flor tallada i qualsevol tipus de flor fresca),
exclusivament als següents col·lectius:
b.1.) Associacions i entitats: a les associacions i entitats de caràcter social, benèfic i/o cultural, que constin
en el registre d'entitats municipals de la Paeria, amb una antiguitat superior a un any, des de la data
d'entrada de la sol?licitud per a la venda no sedentària el dia de Sant Jordi. S'atorga una única l icència per
associació i/o entitat.
b.2.) Centres escolars, instituts i facultats: únicament s'atorgarà una l icencia per centre escolar, institut i/o
facultat englobades en aquest apartat. Caldrà que en la sol·licitud estigui subscrita per una persona
responsable de la direcció del centre i així com que consti el segel del mateix. Les l icències s'atorgaran en
punts que no excedeixin als 25 metres de distància del centre educatiu.
b.3.) Establiments comercials de floristeria, establerts a la ciutat de Lleida.
En cap cas s'autoritza la venda de roses a persones particulars individuals ni a entitats no registrades al
registre d'entitats municipals de l'ajuntament. Tampoc s'autoritza la venda de roses a altres associacions,
entitats, agrupacions o col·lectius no inclosos en els apartats anteriors.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
C) S'autoritza a la venda de l ibres, exclusivament als següents col·lectius:
c.1.) Associacions i entitats: a les associacions i entitats de caràcter social, benèfic i/o cultural, que constin
en el registre d'entitats municipals de la Paeria, amb una antiguitat superior a un any, des de la data
d'entrada de la sol?licitud per a la venda no sedentària el dia de Sant Jordi, sempre que els l ibres o
publicacions a vendre estiguin editats o vinculats a la pròpia entitat.
c.2.) Centres escolars, instituts i facultats: únicament s'atorgarà una l icencia per centres escolars, instituts
i/o facultats englobades en aquest apartat. Caldrà que en la sol?licitud estigui subscrita per una persona
responsable de la direcció del centre i així com que consti el segel del mateix; i sempre que els l ibres o
publicacions a vendre estiguin editats o vinculats a la pròpia entitat. Les l icències s'atorgaran en punts que
no excedeixin als 25 metres de distància del centre educatiu.
c.3.) Llibreries i establiments que comercialitzen l ibres habitualment, establerts a la ciutat.
D) Altres entitats com empreses, associacions, col·lectius diversos, partits polítics, col·legis professionals,
gremis professionals, i comerços diversos no inclosos en les categories anteriors (floristeries i l ibreries), no
poden vendre roses ni l ibres. Únicament poden comercialitzar altres productes diversos relacionats amb la
diada de Sant Jordi.
E) Totes les l icencies s'atorguen en l ocs en concret i en cap cas s'autoritza que sigui venda dinàmica pels
carrers. No s'autoritzarà cap l oc de venda a una distancia inferior a 75 metres d'una floristeria.
Tots aquel s sol·licitants que no hagin satisfet l'import de la taxa d'ocupació dins del termini establert,
perdran la l icencia atorgada.
Article 26. Altres esdeveniments que inclouen la venda no sedentària
Es poden autoritzar altres esdeveniments que incloguin la venda no sedentària tant a persones físiques i/o
jurídiques, així com a entitats.
Per a l'obtenció de la l icència o autorització tots els interessats han de complir els requisits establerts en
l'article 5è del Capítol II, d'aquesta ordenança, sens perjudici del compliment de la normativa vigent en
matèria d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari.
En el cas que la venda no sedentària comprengui productes d'alimentació, es necessari que l'interessat a
més a més, compleixi el previst en l'article 29è del Capítol V, relatiu a les especificitats de caràcter sanitari i
tècnic.
Així mateix es preceptiu el compliment de les reglamentacions específiques per als productes a vendre i/o a
despatxar.
CAPÍTOL V
Venda no sedentària a la via pública d'alimentació en camions, foodtrucks i/o modalitats similars
Article 27. Definició
S'inclouen en aquest capítol les activitats de venda ambulant d'alimentació a la via pública i/o en espais i
recintes de titularitat pública que es realitzen en camions-tenda, remolcs amb xurreries, carretons,
foodtrucks i/o altres modalitats similars, sempre que no estiguin subjectes a normativa sectorial.
A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu, s'inclouen les xurreries, les creperies, la venda de dolços, la venda
d'entrepans, la venda de begudes, les casetes de venda de castanyes, les casetes de gelats, entre altres.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
Article 28. Atorgament de les autoritzacions
La concessió de les autoritzacions per aquest tipus d'ocupacions es determina anualment per mitjà d'un
procés de concurrència pública i el nombre d' emplaçaments i la durada de les l icències és limitada,
concentrant-se principalment en períodes festius, o en els períodes que es determinin mitjançant els
respectius procediments.
Temporalment, i per interès públic o general, les autoritzacions atorgades per aquesta modalitat de venda no
sedentària poden veure modificat el seu emplaçament, o bé modificats els seus horaris d'activitat, d'obertura
i tancament.
En els mercats marxants del Camp d'Esports i del Barris Nord s'admet aquets tipus de venda, sempre que la
disponibilitat d'espai ho permeti. Les parades que tinguin l icència en els mercats marxants es regiran, a més
a més, pel que determina el Capítol II de la present ordenança.
Article 29. Requisits per a l'obtenció de les autoritzacions
Per tal de poder obtenir l'autorització, l'interessat ha de presentar la documentació exigida en cada cas, que
serà supervisada pels diferents serveis tècnics municipals que correspongui, i n'informaran de la seva
idoneïtat i que es compleixi amb la normativa corresponent, i sempre que hi hagi més demanda que oferta
es resoldrà mitjançant règim de concurrència competitiva prèvia convocatòria pública.
La documentació que caldrà presentar, en les casos que sigui necessari, juntament amb l'imprès normalitzat
serà la següent, com a mínim, un més abans de la data prevista de començar l'ocupació de l'espai.
Documents de caràcter general
1. NIF del sol·licitant
2. Certificat que acrediti estar donat d'alta d'autònoms o l'últim rebut d'alta a la Seguretat Social
3. Estar donats d'alta en l'epígraf o els epígrafs corresponents a l'impost d'activitats econòmiques (o en el
que, en el seu cas, es determini) amb especificació exacta del tipus de mercaderia que es destina a la
venda.
4. Assegurança de responsabilitat civil, per un import mínim de 300.000?, que cobreixi com a mínim,
l'explotació i els productes. Aquest fet s'acreditarà amb còpia de la pòlissa d'assegurança i el rebut
corresponent del darrer pagament.
5. En cas de tenir personal assalariat treballant en la parada, o familiars ajudants, s'haurà d'aportar el
document acreditatiu d'estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social. i a aportar la
documentació acreditativa del compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
Documents de caràcter sanitari
1. Número de Registre Sanitari (el que correspongui si és elaborador) o Número de Registre sanitari
Municipal d'Establiment Minoristes d'Alimentació ( que serà el del Municipi on està donada d'alta l'activitat).
2. Formació: acreditació de formació del titular i de la resta de trebal adors, adequada a l'activitat. Si és un
curs rebut per una empresa formadora: certificat i índex de les matèries impartides. Si és a càrrec de la
empresa: manual complert, nom del formador amb acreditació de capacitat per fer-la, i declaració/document
per part del trebal ador conforme ha rebut aquesta formació.
3. Memòria que inclogui:
- Llista complerta dels productes i ingredients i la procedència dels mateixos. El proveïdor i l oc de compra
de la matèria primera, el transport, l'emmagatzematge i la conservació, elaboració, neteja i controls de
temperatura, aigua, canvi d'olis, etiquetatge...
- Prerequisits i autocontrols en referència a la normativa d'higiene i seguretat alimentaria que s'aplicarà en el
desenvolupament diari de l'activitat.
- Descripció del remolc conforme compleix amb els requisits higiènics necessaris i disposa de superfícies no
poroses de fàcil neteja i desinfecció.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
4. Acreditar que es disposa de totes les modalitats d'informació alimentària per als consumidors sobre la
presència d'ingredients que causen al·lèrgies i intoleràncies, en aplicació del Reial Decret 126/2015, de 27
de febrer.
5. Comprovant del reciclatge d'olis, si s'escau.
6. Declaració responsable de l'activitat.
7. Complir amb el que disposa la Guia de Pràctiques Correctes d'Higiene, elaborada pel Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya per la venda d'aliments en mercats no sedentaris i fires, d'acord amb
l'activitat que es realitzi.
Documents de caràcter tècnic
1. Certificació de l'instal·lador de gas, si correspon.
2. Fotografies i detall de la instal·lació, amb les mides i /o plànol.
3. Certificats que acreditin que els generadors elèctrics són inferiors a 5,5Kw monofàsics. En cas contrari, si
el generador és superior a 5,5 Kw s'haurà de presentar la documentació que acrediti que estan legalitzats
en el moment de la instal·lació, per un instal·lador autoritzat, i s'haurà de presentar el butl etí ECA o ICI.
Tota aquesta documentació ha d'estar el més actualitzada possible i, que en cap cas pugui tenir una
antiguitat superior a deu anys.
CAPÍTOL VI
Disposicions comunes
Article 30. Règim tributari
1. El règim tributari establert per als mercats de marxants periòdics i mercats ocasionals és el següent:
A) La taxa municipal és la que es determina a les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Lleida. El pagament
es preveu trimestralment en el cas de les parades de fruita i verdura, i mensualment en la resta de mercats.
En els mercats ocasionals es preveu un únic pagament, abans de l'inici de l'activitat.
El pagament s'ha de domiciliar en una entitat financera, bancària o d'estalvis, l evat dels casos en què
s'estableixi una forma de pagament diferents.
B) A fi de pal·liar les possibles pèrdues que puguin ocasionar les condicions meteorològiques en els mercats
periòdics, en el supòsit que la celebració del mercat s'hagués de suspendre o s'hagués de finalitzar amb
anterioritat a l'horari habitual de tancament, es realitzarà una bonificació de l'import del dia en que la
celebració del mercat no s'hagués pogut realitzar o finalitzar, segons el que estableix l'ordenança fiscal
corresponent. En aquest últim cas es considerarà que el mercat ha de finalitzar abans de les 11.30 hores
per tal d'aplicar la bonificació.
C) La baixa o la pèrdua de la l icència dels l ocs de venda dels mercats periòdics es realitzarà sense
perjudici que per part del servei de recaptació executiva de l'Ajuntament de Lleida, es procedeixi al
cobrament de les taxes degudes.
2. El règim tributari a aplicar a la resta de l icències i autoritzacions de venda no sedentària a la via pública,
és la que es determina en les corresponents ordenances fiscals de l'Ajuntament. L'autoliquidació i el seu
pagament es prèvia a l'inici de l'activitat.
Article 31. Limitació i revocació de les l icencies
L'Ajuntament pot limitar el nombre de l icències de venda no sedentària per activitats i esdeveniments
esporàdics a la via pública, tenint en consideració el nombre de l icències sol·licitades, les determinades
zones de la ciutat que es demanden, les necessitats de cada moment, la idoneïtat amb criteris comercials i
criteris de viabilitat econòmica, així com les necessitat d'oferta i demanda.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
D'acord amb el previst en la legislació vigent relativa al patrimoni de les administracions públiques i dels ens
locals, l'Ajuntament pot revocar unilateralment les autoritzacions i l icencies per a l'exercici de la venda no
sedentària, en qualsevol moment, per raó d'interès públic, sense generar dret a indemnització.
Així mateix seran revocables les l icències i autoritzacions atorgades per a l'exercici de l'activitat de venda
no sedentària en cas d'incompliment del contingut en aquesta ordenança i de la normativa concordant.
Article 32. Modificació dels mercats periòdics i ocasionals
Correspon a l'Ajuntament establir les modificacions del funcionament dels mercats de venda no sedentària
periòdics i/o ocasionals, relatives a horaris, emplaçaments, dimensions de les parades i altres qüestions
d'organització interna pròpia de la gestió dels mercat, i per tant, les modificacions que seran motivades, es
determinaran havent escoltat prèviament als representats dels paradistes, procurant arribar a un acord
consensuat.
En cas que per raons extraordinàries s'hagi de modificar l'emplaçament d'un mercat de marxants es
procurarà situar-lo en un altre l oc el més adient possible, que reuneixi les millors condicions pel que fa tant
la situació, emplaçament cèntric i bones comunicacions, com pel que fa a les seves condicions intrínseques
(l oc asfaltat, amb instal·lacions, serveis i entre altres).
Article 33. Gestió i seguiment de la venda no sedentària
La gestió i el seguiment de la concessió de les l icències i les autoritzacions per a l'exercici de la venda no
sedentària a la via pública i als mercats de marxants s'efectua per part del servei tècnic de mercats de
l'Ajuntament.
En els mercats periòdics de marxants i/o ocasionals correspon als vigilants de mercats exercir la vigilància i
la inspecció de les parades, així com el control de la venda no autoritzada. Quan sigui procedent, es poden
adoptar les mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització de la mercaderia fins a l'arribada dels
agents de l'autoritat
Els vigilants de mercats també són els responsables d'efectuar les tasques pròpies de situar els paradistes
als seus respectius l ocs de venda, resoldre incidències que puguin sorgir en la instal·lació i en el transcurs
del mercat, i en tot al ò que afecti l'ordre, la disciplina i la neteja. Són els encarregats de disposar de les
mesures necessàries pel bon funcionament dels mercats, i donar compte dels fets i incidències a l'òrgan
competent.
Correspon als serveis tècnics examinar les condicions dels articles destinats a la venda no sedentària, tant a
la via pública com als mercats periòdics i ocasionals, en especial les condicions sanitàries dels productes
alimentaris destinats a la venda. Les autoritats encarregades del control sanitari adoptaran les mesures
necessàries amb la finalitat de controlar-ne el risc per la salut, efectuant si es considera necessària la
retirada del gènere, u ordenant el decomís dels productes en condicions deficients o no aptes per al seu
consum.
Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també pot efectuar controls sobre els àmbits de les
seves competències sectorials, en relació a l'activitat comercial dels marxants en el mercat.
Quan es produeixi el decomís o la retirada de la mercaderia, per la comissió d'alguna de les infraccions
previstes en l'ordenança, es preveuen les següents actuacions:
A) En el cas de producte alimentari en bon estat i apte per al seu consum, amb l'informe tècnic
corresponent, es pot acordar el trasllat i l iurament del mateix a alguna de les entitats socials de la ciutat.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
B) En el cas de producte no alimentari es pot acordar la seva destrucció o eliminació en el termini màxim de
dos dies hàbils, sinó s'acredita la seva propietat mitjançant factura del producte i la seva procedència
inequívoca.
C) En el cas de productes de poca qualitat, productes peribles o que no constitueixin mitjà de prova , es pot
acordar la seva destrucció sense esperar el termini màxim de dos dies hàbils.
Les actuacions anteriors relatives als productes, s'han de dur a terme respectant la cadena de custòdia dels
mateixos, sempre que sigui possible, i amb l'auxili i col·laboració de la policia municipal, o altres agents de
l'autoritat, si s'escau.
Les mesures cautelars necessàries, que es puguin adoptar, incloses la immobilització i el decomís dels
productes adulterats, deteriorats ,falsificats o fraudulents que puguin suposar un risc per al consumidor,
seran independents de les sancions que correspongui imposar.
Article 34. Infraccions
Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes per acció o omissió, que impliquin l'incompliment
o la vulneració, total o parcial, de les disposicions i prohibicions que s'estableixen en aquesta ordenança,
com també aquelles altres que estiguin tipificades a la normativa sectorial aplicable ja sigui estatal,
autonòmica o local.
Les infraccions comeses pels titulars de les autoritzacions per contravenir i vulnerar les disposicions
d'aquesta ordenança i altres normes concordants, es qualifiquen en l eus, greus i molt greus.
1. Es consideren infraccions l eus:
A) L'incompliment de l'horari de venda al públic, el de col·locació i preparació de les parades, i el recollida
d'aquestes.
B) La variació de l'emplaçament de la parada sense la corresponent autorització.
C) La no exhibició de l'autorització municipal en l oc visible.
D) Penjar a les parades productes i mercaderies que representin un peril per als vianants o dificultin el pas,
en els mercats de marxants i/o ocasionals.
E) L'incompliment en l'etiquetatge i la informació alimentaria al consumidor, sempre que no hi hagi cap
perjudici pels usuaris.
F) Qualsevol infracció d'aquesta ordenança i d'altres disposicions de caràcter general o no complir les
obligacions imposades, quan no hagi estat qualificada de greu o molt greu.
2. Es consideren infraccions greus:
A) La venda de producte no autoritzat.
B) La venda de producte alimentari que no estigui en condicions sanitàries i aptes per al seu consum.
C) La venda de productes no alimentaris que no estigui en condicions higièniques i aptes per al seu ús.
D) L'incompliment en l'etiquetatge i la informació alimentaria al consumidor, si ha causat perjudici pels
usuaris.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
E) La revenda de fruita i verdura, ous i caragols que no sigui de producció pròpia, en el cas dels productors
en els mercats de marxants.
F) La circulació amb vehicle dintre del recinte fora de les hores establertes en els mercats de marxants.
G) La manca d'higiene al l oc de venda així com no recol ir la brossa de la parada.
H) La no assistència al mercat de marxants sense justificació.
I) Col·laborar amb els venedors sense autorització, guardant o amagant el gènere.
3. Es consideren infraccions molt greus:
A) L'incompliment de les condicions per a l'exercici de venda no sedentària establerts en l'article 5è.
B) El traspàs o la cessió de l'autorització o qualsevol transferència de la titularitat o explotació dels l ocs de
venda, sense complir els requisits previstos en la ordenança.
C) Fer frau en els preus, les quantitats o les qualitats dels productes a la venda.
D) No exercir l'activitat de venda el titular o el seu personal dependent, sotsarrendant o cedint la parada a
tercers, en els mercats de marxants i/o ocasionals.
E) Exercir l'activitat de venda els menors de setze anys encara que siguin fil s o familiars del titular.
F) La manca de pagament de les taxes municipals desprès d'haver estat requerit expressament per fer-ho.
G) La venda no sedentària, en qualsevol de les seves modalitats sense la corresponen l icència i/o
autorització.
Es considera responsable, als efectes sancionadors previstos en aquesta ordenança, el titular de
l'autorització, fins i tot en el cas que la infracció sigui comesa per qualsevol altra persona (familiar,
dependent, ...) que es trobin exercint la venda tot i que de manera puntual.
Article 35. Procediment Sancionador
Correspon a l'alcalde la competència per imposar les sancions que preveu aquesta Ordenança, prèvia la
tramitació del corresponent expedient sancionador, d'acord amb el previst al Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la Generalitat de Catalunya, en
concordança amb el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat per
Reial Decret 1398/1983, de 4 d'agost.
D'acord amb l'article 11 del Decret 162/2015, en virtut del que preveu l'article 237 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb
independència del règim sancionador inherent a les corresponents ordenances reguladores dels respectius
mercats de marxants, correspon a la direcció general competent en matèria de comerç exercir les
competències sancionadores en matèria de venda no sedentària pel que respecta als tipus infractors
previstos en la l etra c) de l'article 45 del Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983,
de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, o
en les normes sectorials que el substitueixin.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
Article 36. Sancions i Graduacions
Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i/o en la suspensió o revocació
absoluta de la l icència o autorització, establint-se les següents:
1. Infraccions l eus:
A) A la primera advertiment
B) A la segona suspensió de l'autorització fins a 3 dies de mercat i/o multa de fins a 120 ?
2. Infraccions greus:
A) A la primera suspensió de l'autorització fins a 6 dies de mercat i/o multa de 120? fins a 240 ?
B) A la segona suspensió de l'autorització fins a 9 dies de mercat i/o multa de 250? fins a 450 ?
3. Infraccions molt greus: la comissió d'una infracció molt greu o la reiteració de tres faltes greus comporta la
revocació de la l icència de venda no sedentària en els mercats periòdics i ocasionals i multa de 450? fins a
900 ?.
4. Quan la infracció molt greu consisteixi en la venda no sedentària, exercint-se sense disposar de la
preceptiva l icència o autorització, s'estableix el cessament immediat de l'activitat de venda, i multa fins a
1.200 ?
Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici de l'adopció d'altres mesures complementàries,
previstes en l'article 33, com la intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de
riscos a la salut de les persones.
L'aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents:
A) L'esmena dels defectes derivats de l'incompliment d'aquestes normes, sempre que d'aquest
incompliment no s'hagin derivat perjudicis directes a tercers
B) La reincidència quan no sigui determinant de la infracció
C) El grau d'intencionalitat
D) El nombre de consumidors i usuaris afectats
E) La quantia del benefici il·lícit
F) El volum de vendes
G) La situació de predomini de l'infractor al mercat
H) La gravetat dels efectes socioeconòmics
I) El risc de dany a la salut i la seguretat
J) A efectes de la reincidència no s'hi computen els antecedents infractors cancel·lats
Article 37. Drets dels consumidors i usuaris
L'activitat de venda no sedentària s'haurà d'exercir amb ple respecte als drets de les persones
consumidores i usuàries d'acord amb la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
Article 38. Dipòsit d'avals i garanties
En els casos que així es determini, principalment en l'exercici de les activitats fora dels mercats periòdics i/o
de marxants, el comerciant i/o operador haurà de dipositar aval i/o prestar garantia suficient per assegurar el
compliment de les obligacions, en especial les relatives a evitar danys als paviments de la via pública, a les
zones enjardinades, i respondre de la neteja de l'espai ocupat, entre altres.
En cas que es detectin danys previs a l'inici de l'activitat, caldrà que l'interessat presenti formalment un
informe fotogràfic, referenciat dels mateixos. Tots els danys que es produeixin posteriors a la data de la
l'autorització de l'ocupació de la via pública i fins a la finalització de l'activitat poden ser imputats al
sol·licitant.
L'import de l'aval o garantia el determinen els serveis tècnics municipals, tenint en consideració la via
pública que s'ocupa, el termini de la l icència i el tipus d'activitat per al qual es sol·licita.
Previ informe del tècnic/a del departament que correspongui es procedirà a la devolució de l'aval i
cancel·lació de la garantia que s'hagi dipositat.
Article 39. Comissió de seguiment dels mercats
La comissió de seguiment dels mercats és un òrgan d'interlocució i de comunicació per facilitar i agilitar les
diferents vicissituds que el desenvolupament ordinari dels mercats puguin plantejar així com per vetllar pel
funcionament correcte dels mercats de venda no sedentària.
La comissió està formada per tècnics municipals i per marxants dels mercats previstos en els Capítols II i III
d'aquesta ordenança. Quan els assumptes a tractar ho requereixin es pot convidar a altres entitats
associatives a participar en la comissió.
Per al nomenament dels representants dels paradistes, específicament en el supòsit dels mercats de
marxants i/o periòdics, s'han de tenir en compte les associacions empresarials del sector dels marxants que
voluntàriament s'hagin acreditat davant de l'ajuntament com a entitats amb base representativa en el mercat
de referencia; i en tant que l'objectiu principal de l'associació vertebri al voltant de la venda no sedentària
com a activitat empresarial i comercial.
Disposició transitòria única
En aplicació de la modificació de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, les l icències
quedaran atorgades pels següents terminis:
Les l icències per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de l'entrada en vigor del Decret 3/2010,
és a dir, amb anterioritat al 7 d'octubre de 2010, queden automàticament prorrogades fins al 6 d'octubre de
2025.
Les autoritzacions concedides per un màxim de vuit anys en el període comprés entre el 7 d'octubre de
2010 i el 29 de juliol de 2011, s'entenen concedides per un període de quinze anys, passant dels vuit anys
de concessió inicial, als precitats quinze anys de concessió.
Les autoritzacions concedides a partir del 30 de juliol de 2011 tenen una durada de quinze anys, a comptar
a partir de la data de la seva concessió.
En qualsevol cas, el període de quinze anys pot ser prorrogable expressament per períodes idèntics i també
transmissibles, prèvia comunicació a l'Ajuntament, pel termini que resti de la pròrroga en els supòsits
previstos en aquesta Ordenança.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
Disposicions addicionals
Primera. En tot al ò no previst en la present Ordenança, s'aplicaran les normes de règim local, l'Ordenança
municipal de l'ús de la via i els espais públics aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 24 d'abril de 2015, el Text
Refós sobre la Llei de Comerç Interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, modificada per la
Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, així com la Llei 33/2003, de 23 de novembre, patrimoni
de les administracions públiques.
Segona. Els preceptes d'aquesta Ordenança que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació vigent
de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació als ens locals catalans, s'entendran automàticament modificades o
substituïdes en el moment en què se'n produeixi modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
Tercera. Les modificacions pròpies del règim intern de funcionament dels mercats de marxants, relatives als
horaris de venda, emplaçament, dimensions mínimes i màximes de les parades, i altres qüestions d'aquesta
índole pròpia de l'organització i de la gestió dels mercats periòdics o ocasionals, es formalitzaran mitjançant
instruccions de l'alcalde o qui ostenti la competència delegada, sense que comporti la modificació de la
present Ordenança.
Disposició derogatòria. Derogació normativa
A partir de l'entrada en vigor de la present Ordenança, queden derogades de forma automàtica la resta de
normes d'igual o inferior rang, que s'oposin a al ò establert a la mateixa i de forma específica queda derogat
el Reglament de venda no sedentària, aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió de 27 de març de 1.992, i la
resta de normes internes de funcionament del mercadet de l'Hort a Taula, del mercat d'antiguitats i
col·leccionisme de Lleida, i de l'equipament de fruita i verdura del mercadet del camp d'esports.
Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el termini d'un mes a comptar del dia de la seva publicació al Butl etí
Oficial de la Província, d'acord amb el que estableix l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de
règim local, el que estableixen els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i d'acord amb el que estableix l'article 178.2 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.