Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la Modificació de Crèdit 3-16
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
L'expedient de crèdit extraordinari número 3/16, finançat amb baixa de partides de despesa.
L'expedient de referència s'ha publicat al BOP número 205, del dia 25 d'octubre, i no s'ha presentat cap
reclamació ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat, en data 17 de novembre, i es
fan públics els capítols modificats. La quantitat definitiva dels capítols és la següent:
PRESSUPOST INGRESSOS
CONSIGNACIÓ
CONSIGNACIÓ
AUGMENT
DISMINUCIÓ
INICIAL
DEFINITIVA
1. Impostos directes
270.000,00 ?
0,00 ?
0,00 ?
270.000,00 ?
2. Impostos indirectes
10.000,00 ?
0,00 ?
0,00 ?
10.000,00 ?
3. Taxes i altres ingressos
86.383,28 ?
0,00 ?
0,00 ?
86.383,28 ?
4. Transferències corrents
278.266,46 ?
0,00 ?
0,00 ?
278.266,46 ?
5. Ingressos patrimonials
11.250,00 ?
0,00 ?
0,00 ?
11.250,00 ?
6. alienació d'inversions reals
27.498,75 ?
0,00 ?
0,00 ?
27.498,75 ?
7. Transferències de capital
68.500,00 ?
0,00 ?
0,00 ?
68.500,00 ?
8. Actius financers
0,00 ?
0,00 ?
0,00 ?
0,00 ?
9. Passius financers
0,00 ?
0,00 ?
0,00 ?
0,00 ?
Total ingressos
751.898,49 ?
0,00 ?
0,00 ?
751.898,49 ?
PRESSUPOST DESPESES
CONSIGNACIÓ
CONSIGNACIÓ
AUGMENT
DISMINUCIÓ
INICIAL
DEFINITIVA
1 Despeses de personal
256.384,50 ?
3.800,00 ?
0,00 ?
260.184,50 ?
2 Despeses corrents i serveis
307.615,61 ?
1.000,00 ?
0,00 ?
308.615,61 ?
3 Despeses financeres
2.550,00 ?
0,00 ?
0,00 ?
2.550,00 ?
4 Transferències corrents
12.700,00 ?
0,00 ?
0,00 ?
12.700,00 ?
5 Fons maniobra
12.454,62 ?
0,00 ?
1.000,00 ?
11.454,62 ?
6 Inversions reals
110.871,51 ?
0,00 ?
3.800,00 ?
107.071,51 ?
7 Transferències de capital
0,00 ?
0,00 ?
0,00 ?
0,00 ?
9 Passius financers
49.322,25 ?
0,00 ?
0,00 ?
49.322,25 ?
Total despeses
751.898,49 ?
4.800,00 ?
4.800,00 ?
751.898,49 ?
Contra l'aprovació definitiva les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
La Granja d'Escarp, 24 de novembre de 2016
L'Alcalde