Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de personal en pràctiques. Programa de Garantia Juvenil
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Per resolució d'alcaldia de data 14 de novembre de 2016, s'ha contractat la Sra Mireia Muro Chimenos,
com a delineant, en règim laboral temporal, mitjançant contracte en pràctiques a partir del dia 15 de
novembre de 2016 per a un període de 6 mesos, a jornada completa.
Contracte de trebal efectuat d'acord amb les condicions establertes per al joves beneficiaris del Programa
de Garantia Juvenil a Catalunya.
La qual cosa es fa pública en compliment de l'art. 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'art. 94.3 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Cervià de les Garrigues, 17 de novembre de 2016
L'alcaldessa, Maria Mercè Rubió Carré