Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de modificació de crèdits 2/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Expedient d'Hisenda 15/2016 ? Modificació de crèdits 2/2016 mitjançant suplement de crèdit, per l'aplicació
del superàvit de 2015 per amortitzar deute.
En data 25 de novembre de 2016 el Ple de l'Ajuntament de Benavent de Segrià ha aprovat inicialment
l'expedient de modificació de crèdits del pressupost vigent de la Corporació en la modalitat de suplement de
crèdit, per a l'aplicació del superàvit de l'exercici 2015 per amortitzar deute.
L'expedient en finança mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals.
En virtut del que disposa l'article 177.2, en relació amb el 169 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'expedient s'exposa al públic a la
Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals
s'admetran reclamacions davant d'aquesta Corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un
acord posterior.
Benavent de Segrià, 28 de novembre de 2016
L'alcalde, Manuel Català i Ros