Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la Modificació de crèdit 10/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 27 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment l'expedient núm.
10/2016 de la modificació de crèdit del pressupost de l'ajuntament de Balaguer, la qual cosa es va exposar
al públic pel termini de 15 dies, mitjançant edicte al BOP núm. 210 de data 2 de novembre de 2016, durant
el qual no es van presentar al·legacions i l'expedient a quedant aprovat definitivament.
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
AUGMENT
1530-61900
Arranjament de les vies publiques
53.090,00 ?
4330-62220
Coberta edifici CEI
3.900,00 ?
Total
56.990,00 ?
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
DISMINUCIÓ
3230-61952
Camins escolars
53.090,00 ?
3420-63204
Inversions reposició instal·lacions esportives
3.900,00 ?
Total
56.990,00 ?
Balaguer, 25 de novembre de 2016
L'alcalde, Jordi Ignasi Vidal Giné