Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
En compliment del que disposa l'article 17 del RD.Leg.2/2004, de 5 de març, en el que s'aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'anuncia que el Ple de l'Ajuntament en sessió
extraordinària de 30 de maig de 2016 va acordar d'aprovar provisionalment la modificació l'ordenança fiscal
número 10 reguladora de la taxa per a la utilització d'edificis i instal·lacions i utillatge municipals.
De conformitat amb el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
règim local, l'expedient i l'ordenança fiscal resten exposats al públic, a la Secretaria de l'Ajuntament, durant
30 dies hàbils comptats des de l'endemà de la present publicació al Butl etí Oficial de la Província, perquè
els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que es considerin oportunes.
Si no es presenta cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu, sense necessitat d'haver
d'adoptar cap altre acord previ.
Ivars de Noguera, 24 de novembre de 2016
L'alcalde, Josep Magrí Mangues