Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient 105/20160.- Calendari fiscal dels tributs de l'Ajuntament d'Alfarràs de meritació anual per a l'exercici 2017; aprovació i publicació
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
En data 21 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alfarràs, en la seva sessió
ordinària número 24/2016, va adoptar, entre altres, un acord que a reserva de l'aprovació definitiva de l'acta
en la propera sessió ordinària que es celebri ex article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, és del tenor
literal següent:
2.2. Expedient 105/2016.- Aprovació, si s'escau, del calendari fiscal dels tributs de l'Ajuntament d'Alfarràs de
meritació anual per a l'exercici 2017
Considerant que, de conformitat amb l'article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
el pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido
otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el período comprendido entre el día uno de
septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. / La

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
Impost de vehicles de tracció mecànica (5)
21-02-2017
24-04-2017
1a cobrança
Taxa d'escombraries i clavegueram ? 1r període voluntari (50%)
03-07-2017
04-09-2017
----Taxa d'escombraries i clavegueram ? 2n període voluntari (50%)
02-10-2017
04-12-2017
----Taxa de cementiri (conservació)
02-05-2017
03-07-2017
----Taxa de guals
01-03-2017
02-05-2017
----Cànon d'arrendament d'horts municipals
26-10-2017
27-12-2017
----Taxa d'ocupació de via pública amb taules/cadires ? 1r període voluntari (50%)
01-08-2017
02-10-2017
----Taxa d'ocupació de via pública amb taules/cadires ? 2n període voluntari (50%)
26-10-2017
27-12-2017
----(1) Les dates fixades són aproximades atès que regiran les establertes per l'Organisme autònom de gestió i
recaptació de tributs locals, de la Diputació de Lleida, corresponents a la seva 2a cobrança de l'exercici
2017. Els subjectes passius que tinguin domiciliada la quota es liquidarà, sense cap cost addicional pel
contribuent, en tres fraccions, el règim i la data de les quals serà fixada per l'Organisme autònom de gestió i
recaptació de tributs locals, de la Diputació de Lleida.
(2) Les dates fixades són aproximades atès que regiran les establertes per l'Organisme autònom de gestió i
recaptació de tributs locals, de la Diputació de Lleida, corresponents a la seva 3a cobrança de l'exercici
2017.
(3) Les dates fixades són aproximades atès que regiran les establertes per l'Organisme autònom de gestió i
recaptació de tributs locals, de la Diputació de Lleida, corresponents a la seva 2a cobrança de l'exercici
2017. Els subjectes passius que tinguin domiciliada la quota es liquidarà, sense cap cost addicional pel
contribuent, en tres fraccions, el règim i la data de les quals serà fixada per l'Organisme autònom de gestió i
recaptació de tributs locals, de la Diputació de Lleida.
(4) Les dates fixades són aproximades atès que regiran les establertes per l'Organisme autònom de gestió i
recaptació de tributs locals, de la Diputació de Lleida, corresponents a la seva 3a cobrança de l'exercici
2017.
(5) Les dates fixades són aproximades atès que regiran les establertes per l'Organisme autònom de gestió i
recaptació de tributs locals, de la Diputació de Lleida, corresponents a la seva 1a cobrança de l'exercici
2017.
Segon. Publicar aquest acord en el Butl etí Oficial de la Província de Lleida i en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament d'Alfarràs, tot advertint que cadascun dels períodes de cobrament anteriors, i juntament amb
els edictes d'aprovació i exposició pública dels diferents padrons la gestió dels quals sigui competència
municipal, es publicaran en els corresponents anuncis de cobrança dels diferents tributs ex article 24 del
Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.
Tercer. Ordenar a la Secretaria Intervenció de l'Ajuntament d'Alfarràs que notifiqui aquest acord a
l'Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals, de la Diputació de Lleida.
Tràmit
La qual cosa es publica a efectes de general coneixement, tot advertint que cadascun dels períodes de
cobrament anteriors, i juntament amb els edictes d'aprovació i exposició pública dels diferents padrons la
gestió dels quals sigui competència municipal, es publicaran en els corresponents anuncis de cobrança dels
diferents tributs.

 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
Recursos
Contra el present acte, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar recurs de
reposició davant de l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Alfarràs, en el termini d'un mes comptador a partir del dia
següent al de la publicació del present anunci.
Alfarràs, 23 de novembre de 2016
L'alcalde, Kleber Esteve Ramel s