Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Dissolució del Patronat Municipal d'Esports com òrgan descentralitzat
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple de l'Ajuntament de la Vila d'Alcarràs, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 de novembre de
2016, va aprovar inicialment:
Primer. Dissoldre el Patronat Municipal d'Esports, com òrgan descentralitzat en forma d'Organisme Autònom
Administratiu amb efectes del 31/12/2016. Incorporant els resultats dels comptes del Balanç de Situació als
comptes del Balanç de l'Ens de l'Ajuntament a efectes del 1/1/2017.
Segon. Donar de baixa el PME del Registre d'Entitats Locals de Catalunya, que consta amb el Codi oficial
estadístic: 2501173024, amb efectes del 1/1/2017.
Tercer. Donar de baixa el PME de l'Inventari d'Ens Locals del Ministeri d'Hisenda i
 
Número 230
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimecres, 30 de novembre de 2016
5. Els comptes corrents es cancel·laran i actualitzaran a nom de l'Ajuntament, amb organisme especialitzat,
mantenint els tres clauers actuals, Alcalde, Interventor i Tresorer de l'Ajuntament.
Sisè. Aprovar la modificació dels Estatuts, com a ordenança reguladora de l'òrgan desconcentrat informatiu i
de participació ciutadana denominat Patronat Municipal d'Esports.
Setè. L'acord de dissolució i aprovació del servei i de la nova ordenança reguladora del servei es
considerarà aprovada definitivament si durant la seva exposició pública no es formulen al·legacions de cap
tipus.
La qual cosa s'exposa al públic a la Secretaria de l' Ajuntament, per un termini de 30 dies hàbils, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions que creguin convenients.
Significant-se que els acords inicials es consideraran definitivament aprovats si durant el citat termini no es
presenten reclamacions.
Alcarràs, 29 de novembre de 2016
L'alcalde, Miquel Serra i Godia