Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació numero 2 del Pressupost General 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple de l'Ajuntament de la Vila d'Alcarràs, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 de novembre de
2016, va aprovar inicialment l'expedient de la modificació núm. 2 del pressupost general del 2016, integrat
pels ens Ajuntament, relatiu a la modificació puntual de les bases d'execució i modificacions per destinació
del superàvit de la liquidació de 2015, incorporació de romanents de crèdit per inversions financerament
sostenibles i de romanents afectats provinents de l'exercici 2009.
La qual cosa s'exposa al públic a la secretaria de l' Ajuntament, per un termini de 15 dies hàbils, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions que creguin convenients.
Significant-se que en virtut de l'establert a l'art. 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el
Text refós de la Llei de les hisendes locals i l'art. 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril, el pressupost i
annexos es consideraran definitivament aprovats si durant el citat termini no es presenten reclamacions; en
cas contrari el Ple disposarà d'un termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la finalització de
l'exposició per resoldre-les. Les reclamacions es consideraran denegades en qualsevol cas, si no es
resolguessin en l'acte d'aprovació definitiva.
Alcarràs, 29 de novembre de 2016
L'alcalde, Miquel Serra i Godia