Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial d'¿un projecte d'¿obres. Exp. 06.02_2016_3
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Per Decret d'Alcaldia s'ha aprovat inicialment el projecte d'enderroc de la construcció del carrer Dr. Pere
Piñol, 32.
D'acord amb el que preveu l'article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny, i 33.1 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú, el projecte
se sotmet a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquest edicte en el BOP, perquè es pugui examinar i s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions.
L'expedient i el projecte d'obres es poden consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament, carrer Major, 6, els
dies laborables de les 8 a les 15 hores, i també al Tauler d'anuncis de la seu electrònica.
La resolució d'aprovació inicial del projecte d'obres esdevindrà definitiva si dins del termini assenyalat no s'hi
formulen al·legacions ni reclamacions.
Aitona, 25 de novembre de 2016
L'alcaldessa, Rosa Pujol Esteve