Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions destinades als esportistes individuals de Figueres que participin en competicions i/o activitats esportives d'alt rendiment durant la temporada 2015-2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Administració Pública: AJUNTAMENT DE FIGUERES
Codi Administració Pública: L01170669
Òrgan: AJUNTAMENT DE FIGUERES
Codi Òrgan: L01170669
Id. Anunci: 9098
Codi convocatòria: 323595
Ref. convocatòria: GESP2016000001
Des convocatòria: Convocatòria de les subvencions destinades als esportistes individuals de Figueres que participin en
competicions i/o activitats esportives d'alt rendiment durant la temporada 2015-2016
Extracte de la Resolució de 27 d'octubre de 2016 pel qual es convoquen les subvencions destinades als esportistes individuals
de Figueres que participin en competicions i/o activitats esportives d'alt rendiment durant la temporada 2015-2016
De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,General de Subvencions, es
publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris
Els esportistes individuals de Figueres que participin en competicions esportives oficials d'àmbit nacional, estatal o superior
així com en programes i/o concentracions oficials de tecnificació per a la millora de les seves condicions individuals i que no
es trobin incloses en cap altre programa municipal de subvencions.
Els esportistes que vulguin participar en aquest programa hauran d'acreditar:
- Haver nascut a Figueres i/o estar empadronat a Figueres (temps mínim de residència 4 anys). També ho podran ser els
esportistes d'un club de Figueres que participin en competicions oficials.
- Disposar de llicència federativa vigent, tramitada per la Federació de la corresponent modalitat.
- No estar inhabilitat o tenir sanció federativa per falta greu o sanció per expedient de dopatge.
- No tenir cap tipus de llicència i/o contracte professional o similar.
- En el cas de menors d'edat serà necessari d'oportú consentiment patern, matern o tutor legal.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.
Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica i audiovisual el logotip i/o la col·laboració de
l'ajuntament de Figueres.

Segon. Objecte.
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament de beques als esportistes individuals de Figueres que participin
en competicions esportives oficials d'àmbit nacional, estatal o superior així com en programes i/o concentracions oficials de
tecnificació per a la millora de les seves condicions individuals i que no es trobin incloses en cap altre programa municipal
de subvencions.

Tercer. Bases reguladores
La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Figueres en sessió de data
6 d'octubre de 2016 i publicades al BOP número 206, de 27 d'octubre de 2016. El procediment per a l'atorgament de les
subvencions és el de concurrència pública.

Quart. Quantia.
Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es financen amb càrrec a l'aplicació pressupostària 16 203 34100 48000 ?Ajuts
a l'Esport? de l'exercici 2016 i s'hi destina la quantitat total de quinze mil euros (15.000 ?).
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
Del 25 de novembre de 2016 al 30 de desembre de 2016, ambdós inclosos.

Sisè. Altres dades.

Per optar a les subvencions caldrà que l'interessat presenti la corresponent sol·licitud formulant-la amb els impresos
normalitzats que es facilitaran mitjançant els canals: Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) o al web www.figueres.
cat. Tota la documentació ha de ser presentada al registre d'entrada de l'ajuntament, o bé a través dels altres mitjans previstos
a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l'Ajuntament sol·licitarà a l'entitat que s'esmeni o
completi durant un període de 10 dies, adevertint que, d'incomplir-se el termini establert la demanda serà arxivada.
La documentació que cal presentar és:
Sol·licitud
Descripció de les activitats i/o competicions d'alt nivell que realitza l'esportista (Cal presentar els documents acreditatius de
participació, classificacions, convocatòries per a programes d'alt rendiment, etc.. )
Pressupost anual d'aquestes activitats en quan a material esportiu, desplaçaments per a entrenaments i/o competicions d'elit.
Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat financera.
Declaració responsable de no estar incurs en cap prohibició per obtenir subvencions.
Es presentarà una sol·licitud per esportista.

Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris d'atorgament generals i els requeriments i criteris específics
recollits a les bases i que són els següents:
Nivell de competició oficial, prèvia classificació (màxim 50 punts)
Medallista en campionats de Catalunya
Participant campionats d'Espanya
Medallista en campionats d'Espanya
Participant en campionats d'Europa
Medallista en campionats d'Europa
Participant en campionats del mon / JJOO (Només es valorarà la competició de més alt nivell )
Currículum de l'esportista (màxim 25 punts)
Anàlisi del finançament (màxim 15 punts)
Esportista censat a Figueres (10 punts)

Es constituirà una ?Comissió d'avaluació?, formada per la direcció de l'Àrea de Serveis a les Persones i per la direcció i equip
tècnic del Servei d'Esports.
La comissió d'avaluació valorarà, en base als criteris de valoració, i elevarà la resolució de les sol·licituds l'alcaldia presidència,
el qual resoldrà com a màxim en el termini d'un mes a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
El termini de resolució sobre l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, d'un mes des de l'acabament del termini
per a la presentació de les sol·licituds.
L'acceptació de l'ajut es farà mitjançant un document, signat per la persona que sigui representant legal del beneficiari, pel
qual es comprometrà a complir totes les condicions que es demanen en aquestes bases.
Excepcionalment, i si és necessari fer algun canvi en el programa proposat i aprovat caldrà presentar una sol·licitud motivada
de l'entitat beneficiària.
Els programes han de ser desenvolupats durant la temporada 2015-2016 o l'any 2016.
Caldrà lliurar a l'Ajuntament la documentació justificativa de les despeses subvencionades en un termini màxim de tres
mesos a comptar de la data de resolució.
Només s'acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals de les factures, amb els requisits legals que
estableix la normativa vigent lliurades a la persona beneficiària de la subvenció acreditatives que s'ha efectuat la despesa,
sens perjudici del retorn posterior dels originals que s'aportin. Caldrà adjuntar a les esmentades factures una relació ordenada
i numerada d'aquestes. La quantitat a justificar ha de ser pel doble de l'import subvencionat .
Juntament amb els justificants de les despeses es lliurarà un informe o memòria, formulant-la amb els impresos normalitzats
(www.figueres.cat) , de com s'ha desenvolupat el programa subvencionat, signat per la persona beneficiària i que haurà de
contenir:
Memòria justificativa de la participació en les competicions i/o activitats d'alt rendeiment
Justificació de la despesa.
Fotografies de l'esportista amb el logo o bandera de l'ajuntament de Figueres.
Tota la documentació ha de ser presentada via registre municipal.
. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l'Ajuntament sol·licitarà al sol·licitant que esmeni o
completi la sol·licitud durant un termini de deu dies habils, advertint que, d'incomplir-se el termini establert la demanda serà
arxivada.
La subvenció pot estar subjecta a les retencions que preveuen les lleis tributàries.
Figueres, 21 de novembre de 2016
Marta Felip Torres
Alcaldessa