Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial Pressupost General, exercici 2017, Mancomunitat Intermunicipal Mollerussa-El Palau d'Anglesola
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
La Comissió Gestora, en sessió celebrada en data 17 de novembre de 2016, va aprovar inicialment el
pressupost general per a l'exercici 2017, tal i com disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i
169 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRLRHL).
En la Intervenció de Fons d'aquesta Entitat Local es troba exposat al públic, l'esmentat pressupost general,
als efectes de reclamacions les quals es podran presentar sota les següents observacions:
a) Interessats: Tenen tal condició les persones físiques o jurídiques que assenyala l'article 170 del TRLRHL.
b) Motius: Els assenyalats taxativament en l'apartat segon del mateix article.
c) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: 15 dies hàbils a partir del següent a la data d'inclusió
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
d) Oficina de presentació: Registre general Ajuntament de Mol erussa.
e) Òrgan davant el que es reclama: Comissió gestora.
Mollerussa, 17 de novembre de 2016
El president, Marc Solsona Aixalà