Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
PRES 2016-013 Modificació número 4 al pressupost de 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
ANUNCI
PRES-2016/013 L'Assemblea General de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, en sessió 21 de
novembre de 2016 va aprovar inicialment la modificació núm. 4 del pressupost per al 2016. En compliment
del que disposa l'article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals es sotmet a
informació pública durant el termini de 15 dies per tal que s'hi puguin presentar al·legacions. Si transcorregut
aquest termini no se n'hi han presentat, s'entendrà aprovat definitivament de forma automàtica.
La Seu d'Urgel , 24 de novembre de 2016
El president, Ricard Mateu Vidal