Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost, exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
A la Intervenció d'aquesta Mancomunitat i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, i 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, es troba exposat al públic, per poder-hi
fer reclamacions, el pressupost general per a l'exercici 2017 aprovat inicialment pel Ple de la Mancomunitat,
en la sessió del dia 24 de novembre de 2016.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l'article 151.1 de la Llei 39/88 esmentada i
pels motius enumerats en el punt 2 de l'article 151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits
següents:
A) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent de la data de
publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.
B) Oficina de presentació: secretaria de la Mancomunitat.
C) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.
Solsona, 25 de novembre de 2016
El president, Joan Solà Bosch