Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització d'un contracte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament del Palau d'Anglesola
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Perfil contractant: www.elpalaudanglesola.com
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Gestió servei públic
b) Descripció: contractació per a concessió de la gestió de servei públic del bar del pavelló municipal
d'esports i neteja de les seves instal·lacions
c) CPV: 55510000
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert, diversos criteris d'adjudicació
4. Valor estimat del cànon
80,00 euros, IVA exclòs.(mensuals)
4. Formalització del contracte
a) Data d'adjudicació: 4-11-16
b) Data de formalització del contracte: 25-11-16
c) Concessionari: Sole Torrent SCP
d) Import d'adjudicació. Cànon adjudicat sense IVA: 82,64euros mensuals.
El Palau d'Anglesola, 28 de novembre de 2016
L'alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz