Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial d'una ordenança fiscal
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple de l'Ajuntament del Cogul, en data 24 de novembre de 2016, va aprovar provisionalment per a
l'exercici 2016 i següents la següent ordenança:
A) núm. 23 reguladora de la taxa per la utilització d'espais, locals edificis i materials de propietat municipal
per a usos particulars.
De conformitat amb al ò que preveuen els articles 49 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, i 178.1 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances aprovades estaran
exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils comptadors des de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butl etí Oficial de la Província de Lleida, perquè els interessats
puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
En el cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.
El Cogul, 24 de novembre de 2016
L'alcaldessa, Núria Civit Abel a