Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte de l'obra "Reposició del ferm del camí de Prullans a Ardòvol, fase II"
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple de l'Ajuntament de Prul ans en sessió extraordinària, del dia 21 de novembre de 2016, va aprovar
inicialment el projecte de la següent obra:
Títol: Projecte de reposició del ferm de Prul ans a Ardòvol, fase II.
Pressupost d'execució per contracta: 78.174,34 euros.
De conformitat amb el que disposa l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 37 i 38 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, l'acord
queda exposat al públic per un termini de 30 dies, durant els quals es podrà examinar i presentar les
reclamacions que es consideren oportunes.
Prullans, 24 de novembre de 2016
L'alcalde, Albert Maurel Ribot