Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica del municipi de Linyola
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple de l'ajuntament de Linyola en sessió ordinària celebrada el 29 de setembre de 2016 va aprovar
provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica del
municipi de Linyola.
L'anterior acord va ser exposat al públic mitjançant edicte al tauler d'anuncis de l'ajuntament i al Butl etí
Oficial de la Província núm. 192 de 5 d'octubre de 2016 durant el termini legalment establert de 30 dies
hàbils perquè els interessats poguessin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimessin
oportunes.
Com durant el termini d'exposició pública de l'acord no s'han presentat reclamacions, per decret d'alcaldia
número 132 de 23 de novembre de 2016 s'ha aprovat definitivament la modificació de l'ordenança fiscal de
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica del municipi de Linyola.
De conformitat amb l'establert a l'acord d'aprovació definitiva de l'expedient i a l'article 17.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, es publica l'acord d'aprovació definitiva i el text íntegre de la modificació de l'ordenança fiscal:
Ordenança fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica del municipi de Linyola
Article 4. Exempcions i bonificacions
1. Estaran exempts d'aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres
amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en tractats o convenis internacionals.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que, per
construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment (i
no merament adaptats) per a l'ús d'una persona amb alguna disfunció o incapacitat física.
Així mateix, n'estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids i per al seu ús exclusiu. Aquesta
exempció s'aplicarà sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per
persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.

 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius
beneficiaris d'aquestes per a més d'un vehicle simultàniament.
A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvàlua aquel es que tinguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Per poder gaudir d'aquesta exempció els interessats hauran de presentar davant de l'ajuntament la següent
documentació:
- El certificat de la minusvàlua que els afecta emès per l'òrgan competent.
- Declaració de la destinació del vehicle, així com de les persones que es transporten en el vehicle per al
qual es sol·licita l'exempció.
f) Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà,
sempre que tinguin una capacitat superior a nou places, inclosa la del conductor.
g) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartil a d'inspecció agrícola.
2. S'estableixen les següents bonificacions del 100% de la quota tributària de l'impost als titulars dels
vehicles següents:
- Vehicles catalogats com a històrics, d'acord amb allò que estableix el Reial Decret 1247/1995, de 14 de
juliol, pel que s'aprova el Reglament de Vehicles Històrics.
Els titulars dels vehicles poden gaudir de la bonificació prèvia presentació de la següent documentació:
- Sol·licitud de la bonificació amb indicació de les dades i característiques del vehicle.
- Certificat de la catalogació del vehicle emès per l'administració competent.
- Vehicles amb una antiguitat superior a 25 anys sempre que el seu titular sigui soci d'una entitat o
associació sense finalitat de lucre de dedicada al col·leccionisme de vehicles històrics que estigui
degudament inscrita a l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
Els titulars dels vehicles poden gaudir de la bonificació prèvia presentació de la següent documentació:
- Sol·licitud de la bonificació amb indicació de les dades i característiques del vehicle.
- Certificat d'inscripció del titular del vehicle en una entitat o associació sense finalitat de lucre de dedicada
al col·leccionisme de vehicles històrics.
- Certificat d'inscripció de l'entitat o associació sense finalitat de lucre de dedicada al col·leccionisme de
vehicles històrics a l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
- Vehicles que en funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor, segons la seva
incidència en el medi ambient, siguin vehicles elèctrics.
Els titulars dels vehicles poden gaudir de la bonificació prèvia presentació de la següent documentació:
- Sol·licitud de la bonificació amb indicació de les dades i característiques del vehicle.
- Documentació tècnica del vehicle en que s'acreditin el compliment de les condicions indicades.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, amb l'última modificació aprovada pel ple de l'ajuntament de Linyola, s'aplicarà a
partir s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2017, prèvia publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació
parcial els articles no modificats restaran vigents.

 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
Contra aquest acte que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva publicació, d'acord amb l'establert en l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant, podreu interposar qualsevol altre recurs
que considereu procedent.
Linyola, 23 de novembre de 2016
L'alcalde, Àlex Mases Xifré