Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública de la sol.licitud de llicència sol.licitada per MURIK16, S.L
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
En data 20 d'octubre de 2016 MURIK16, SL, ha sol·licitat a l'ajuntament l icència urbanística per al projecte
bàsic i d'execució per l'ampliació d'una explotació ramadera així com el seu estudi d'impacte paisatgístic
situada al TM de Castel ar de la Ribera (Solsonès).
D'acord amb l'article 49.3 del Decret legislatiu 01/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme, se sotmet a informació pública per un termini de 20 dies. Els interessats poden consultar
aquesta documentació a la secretaria d'aquest ajuntament, en horari de 10 a 13 i formular les al·legacions
que estimin oportunes.
Castel ar de la Ribera, 8 de novembre de 2016
L'alcaldessa, M. Claustre Sunyer Cantons