Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Sol.licitud de llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Sr. Marc Torm Boix ha sol·licitat l icència d'obres per a la construcció d'un cobert agrícola i nova
explotació de cria i engreix de bovins de 200 places d'engreix i 100 de cria, al polígon 4, finca 80 d'aquest
terme municipal.
D'acord amb l'article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig,
pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet el projecte a informació
pública pel termini de 20 dies, a comptar des de la data de publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, perquè els interessat puguin formular les al·legacions que considerin oportunes.
L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament, en horari d'oficina.
Guàrdia de Noguera, Castell de Mur, 21 de novembre de 2016
L'alcalde, Josep Maria Mullol i Miret