Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de Padrons Fiscals
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
La Junta de Govern Local, de data 23 de novembre de 2016, va aprovar els padrons de contribuents de la
taxa per les entrades de vehicles i reserves de via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles,
càrrega i descarrega de mercaderies de tota mena del 2017.
El padrons fiscals s'exposen al públic pel termini d'un mes, des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte
en el Butlletí Oficial de la Província, i es troba a disposició dels interessats en la secretaria d'aquest
ajuntament.
D'acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i
l'article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text refós de la Llei de
les hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d'aquest padró.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ el contenciós administratiu, davant el
mateix òrgan que l'ha dictat, pel període d'un mes a comptar des de l'endemà de la finalització del termini
d'exposició al públic dels padrons fiscals. Dit recurs s'entendrà desestimat si transcorre un mes des de la
seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos comptats des de l'endemà de la
notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini
de 6 mesos a comptar des de l'endemà del dia en què s'hagi d'entendre desestimat. Tot això d'acord amb
l'establert als articles 8.1 i 46.1 de la l ei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Bel puig, 24 de novembre de 2016
L'alcalde, Salvador Bonjoch Guim