Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial MC 5/2016 IMPIC
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2016, va aprovar inicialment l'expedient núm.
5/2016 de la modificació de crèdit del pressupost de l'Institut Municipal de Progrés i Cultura de Balaguer.
D'acord amb l'establert a l'art. 169 del TRLRHL aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març, s'exposa al
públic l'expedient esmentat pel període de quinze dies feiners a comptar a partir de l'endemà de la seva
publicació al Butl etí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions i al·legacions que considerin convenients. En cas de no presentar-se'n cap,
l'expedient es considerarà aprovat definitivament.
Balaguer, 25 de novembre de 2016
L'alcalde, Jordi Ignasi Vidal Giné