Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de les ordenances fiscals 37, 40 i 44
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
L'Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 24 de novembre de 2016 va acordar:
Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen.
Ordenança fiscal 37 Taxa per visites a Museus, exposicions, monuments històrics o artístics i altres centres
anàlegs, Ordenança fiscal 40 Taxa pel servei públic de transport col·lectiu urbà, i Ordenança fiscal 44 Preu
públic per vendre publicacions, diapositives, textos i altres.
Segon: Exposar al públic els anteriors acords provisionals, mitjançant edictes a inserir al tauler d'anuncis
municipal, al BOP. i en un dels diaris de major difusió de la província, pel termini de 30 dies, als efectes de
que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Transcorregut el termini esmentat sense haver-se produït cap reclamació, aquest acord esdevindrà aprovat
definitivament.
Tercer: Les presents modificacions entraran en vigor el dia 1 de gener de l'any 2017 i regiran mentre no
s'acordi altra modificació o derogació.
La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l'article 49.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per
a la modernització del govern local, l'article 17.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 178.1.b) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la l ei municipal i de règim local de Catalunya, per un
termini de trenta dies comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butl etí Oficial de la
Província, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i al·legacions que
considerin convenients. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït reclamacions es considerarà
aprovat definitivament.
Balaguer, 25 de novembre de 2016
L'alcalde, Jordi Ignasi Vidal Giné