Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Balaguer
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Modificació plantil a de personal i relació de l ocs de trebal de l'Ajuntament de Balaguer i organismes
autònoms
L'Ajuntament de Balaguer, en sessió ordinària celebrada el 27 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment la
modificació de la plantil a de personal i relació de l ocs de treball de l'Ajuntament de Balaguer i els seus
organismes autònoms.
Atès durant el termini d'exposició pública al BOP núm. 210 de data 2 de novembre de 2016, i Tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament, no s'han presentat al·legacions, l'acord ha esdevingut aprovat
definitivament.
De conformitat amb L'article 283 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei
de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, es fa pública la modificació de la plantil a
de personal i relació de l ocs de treball següent:
Personal funcionari
G
N
P
V
TP
II
Escala d'administració general
Subescala administrativa
Cap serveis administratius
A2
25
1
1
Personal laboral
A extingir
Cap serveis administratius
A2
25
1
0
0
Contra aquest acord, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de
la última publicació al BOP i al DOGC.
Balaguer, 25 de novembre de 2016
L'alcalde, Jordi Ignasi Vidal Giné