Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de personal laboral temporal
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
ANUNCI
Als efectes de donar compliment al que preveu l'article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 94.3 del Decret
214/1990, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa pública la
contractació amb caràcter d'urgència en règim laboral i caràcter temporal del personal següent:
Per mitjà de Decret d'Alcaldia número 287/2016, de 17 de novembre 2016, s'ha resolt ampliar el contracte
del Sr. David Codina Valdivia, amb DNI: 5230829** com a Peó-brigadista, en règim de personal laboral
temporal i amb una dedicació de jornada complerta, d'acord amb el següent detal :
NOM
DNI
DEDICACIÓ
GRUP
CD
CE
INICI
FI
CONTRACTE
CONTRACTE
David Codina Valdivia
5230829**
100%
E
10
295,77
17/11/2016
16/05/2017
Oliana a 17 de novembre de 2016
L'alcalde, Miquel Sala Muntada