Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'ordenança d'escombraries
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Per acord del Ple de l'Ajuntament, s'ha aprovat provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal per a la
recol ida d'escombraries.
De conformitat amb el que disposen l'article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, l'article 17.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals i 178.1.b) del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades
s'exposaran al públic, a l'Ajuntament, pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la
publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
En el cas que no hagi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.
Arsèguel, 24 de novembre de 2016
L'alcalde, Antoni Casanovas Alís