Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del Padró cobratori i inici del període de cobrança de la Taxa de Clavegueram del 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Aprovat per resolució d'Alcaldia número 289A, d'11 de novembre de 2016, el padró cobratori corresponent a
la taxa del servei de clavegueram, anualitat 2016, així com el respectiu període de cobrança en voluntària.
Aquest padró s'exposa a informació pública per a general coneixement pel termini d'un mes, des de
l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butl etí Oficial de la Província i està a disposició del
interessats en la Secretaria d'aquest Ajuntament.
D'acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i
l'article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de
les hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d'aquests padrons.
Contra el mateix es podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, des de l'endemà de la
publicació del present edicte i recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, en el cas
d'haver-hi resolució expressa, o de sis mesos si no fos així. L'esmentat recurs de reposició s'entendrà
desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.
Període de pagament dels rebuts
El termini de pagament en període voluntari serà des de l'11 de novembre de 2016 al 10 de gener de 2017.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s'iniciarà el període executiu, que determina la
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora. De conformitat amb la Llei general
tributària, articles 28, 62, 161 i 167, transcorreguts els respectius terminis per a cada tribut en voluntària,
s'iniciarà el període executiu que determinarà la meritació del recàrrec executiu del 5%. Notificada la
providència de constrenyiment, es meritarà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10% si el produeix el
pagament dins els terminis establerts en la providència de constrenyiment. Transcorreguts aquests terminis
es meritarà el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% més els interessos de demora corresponents.
Formes de pagament
El pagament es podrà dur a terme:
1. En efectiu, a les dependències municipals, situades a la plaça Generalitat, 3, en hores d'oficina.
2. A les entitats financeres col·laboradores.
3. Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que s'haurà de comunicar anticipadament a les
dependències municipals.
La qual cosa es fa pública als efectes de l'article 62.3 de la Llei general tributària.
Arbeca, 11 de novembre de 2016
L'alcalde, Joan Miquel Simó i Falcó