Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva d'un document tècnic
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Per Decret d'Alcaldia número 145/2016, de 8 d'agost, es va adoptar l'acord d'aprovació inicial de la Memòria
valorada titulada: mil ora de diversos camins al terme municipal d'Alcoletge, redactada per l'arquitecte
municipal, Sr. Lluís Castelló Gendre, i adoptat per Decret d'Alcaldia número 145/2016, de 8 d'agost, i
publicat per mitjà d'edictes en el Tauler d'anuncis de la Corporació, en el BOP de Lleida número 158, de 18
d'agost de 2016, i en el DOGC número 7189, de 23 d'agost de 2016.
Atès que durant el termini d'informació pública no s'han presentat reclamacions ni al·legacions contra el
mateix, aquest projecte ha esdevingut definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.
Contra el projecte definitivament aprovat es podrà interposar potestativament recurs de reposició dins el
termini d'un mes, a comptar des de la publicació d'aquest edicte o bé, directament, recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos, des de la notificació de l'acte, davant el Jutjat del Contenciós
Administratiu de Lleida.
Alcoletge, 23 de novembre de 2016
L'alcaldessa, Ma. Lluïsa Prat Boneta