Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llicència d'obres d'una explotació bovina
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Pau Dalfó Puñet, en representació de l'empresa Agro Dalfo, SL, ha sol·licitat l icència d'obres per l'ampliació
de la nau d'explotació bovina d'engreix existent, sense augment de capacitat a la parcel.la cadastral núm.
777 del polígon núm. 5 al terme municipal d'Albesa (Noguera).
D'acord amb al ò que estableixen els articles 48 i 49 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del
Text refós de la Llei d'urbanisme) i article 23.1 b del Decret 305/2006, l'expedient s'exposa al públic durant el
termini de vint dies, per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar l'expedient i presentar les
al·legacions o reclamacions que consideri adients.
Albesa, 21 de novembre de 2016
L'alcalde, Antoni Balasch i Parisi