Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació pública de la modificació de crèdits 4/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Se sotmet a informació pública l'expedient de modificació de crèdits 4/2016, pel termini de 15 dies hàbils, a
comptar de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP, per tal que les persones legitimades hi
puguin presentar al·legacions. Cas que no se'n presentin, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.
Altrament, el Ple gaudirà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
L'expedient s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, carrer Major, 6, els dies feiners de les 8 a les
15 hores i al tauler d'anuncis de la seu electrònica.
Aitona, novembre de 2016
L'alcaldessa, Rosa Pujol Esteve