Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 3/16
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
L'expedient de suplement de crèdit número 3/16, del pressupost 2016, s'ha publicat al BOP número 211, del
dia 3-11-2016, i no s'ha presentat cap reclamació. L'expedient ha quedat definitivament aprovat, en data
23-11-2016, i es fan públics els capítols modificats. La quantitat definitiva dels capítols és la següent:
DESPESES
INICIAL
MODIFICACIONS
DEFINITIU
Capítol 2
1.816.119,80
+ 74.000,00
1.890.119,80
Capítol 6
1.404.265,84
- 74.000,00
1.330.265,84
Contra l'aprovació definitiva les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
Agramunt, 24 de novembre de 2016
L'alcalde, Bernat Solé Barril