Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Correcció d'errors de l'anunci de formalització de la contractació d'obres del projecte modificat d'urbanització del PMU a4.8b, carrer Chopitea-Avinguda Antoni J Rovira de Calella de Palafrugell
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Palafrugell
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Nombre d'expedient: 39/2016
d) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublic.gentcat.cat
2. Objecte del contracte
- Tipus: Obert
- Descripció: contractació d'obres del projecte modificat d'urbanització del PMU a4.8b, carrer Chopitea-Avinguda Antoni j.
Rovira de Calella de Palafrugell
- Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: anunci al BOP i perfil del contractant
- Data de publicació de l'anunci de licitació: 16 de juny de 2016
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4. Valor estimat del contracte: 629.630,52 ? sense IVA
5. Segons es detalla a la clàusula número 6 del plec de clàusules
administratives
6. Formalització del contracte
a) Data d'adjudicació: 29 de setembre de 2016
b) Data de formalització del contracte: 10 d'octubre de 2016
c) Contractista: Xavier Alsina SA
d) Import d'adjudicació: Pel preu de 464.480,00 euros, sense IVA
e) Execució del contracte: Tindrà un termini màxim de 4 mesos i
mig
i) Avantatges de l'oferta adjudicatària. Estan publicats a la seu
electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell ( https://seu.palafrugell.cat)
Palafrugell, 16 de novembre de 2016
Juli Fernández Iruela
Alcalde