Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de les bases que regiran els ajuts de recerca any 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Informació pública de les Bases que regiran la convocatòria d'ajuts de recerca any 2017.
La Junta General del Consorci Centre d'Estudis Porcins, en la sessió ordinària 2/2016, del dia 10 de
novembre, va aprovar inicialment les bases que regiran la convocatòria d'ajuts de recerca any 2017.
D'acord amb el que disposa l'article 124.2 del ROAS, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, les bases
es sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies comptadors des de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci. Transcorregut aquest termini, si no es presentés cap reclamació, les bases es consideraran
definitivament aprovades.
Les bases es posen examinar en la secretaria del Consorci Centre d'Estudis Porcins amb seu a Torrelameu,
C/ Balaguer, s/n, (de dil uns a divendres de 9 a 13 hores). Les bases també es poden consultar a la pàgina
web del Consorci www.elcep.net.
Torrelameu, 21 de novembre de 2016
El president, Paco Cerdà i Esteve
Anuncis Diversos
44