Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del Pressupost per l'any 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
A la Intervenció d'aquesta Entitat Local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, i 169.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el
pressupost general per a l'exercici 2017 aprovat en la Junta Veïnal, del dia 25 d'octubre de 2016.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l'article 170.1 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu enumerats en el
punt 2 de l'article 151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: 15 dies hàbils a partir del següent de la data de la
publicació d'aquest anunci en el Butl etí Oficial de la Província.
b) Oficina de presentació: Registre general.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Junta Veïnal de l'EMD de Casau.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació el pressupost es considerarà definitivament aprovat.
Casau, 21 de novembre de 2016
La secretària, Pilar Hervada Vidal