Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del Pressupost per l'any 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
A la Intervenció d'aquesta Entitat Local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, i 169.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el
pressupost general per a l'exercici 2017 aprovat en la Junta Veïnal, del dia 23 de novembre de 2016.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l'article 170.1 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu enumerats en el
punt 2 de l'article 151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: 15 dies hàbils a partir del següent de la data de la
publicació d'aquest anunci en el Butl etí Oficial de la Província.
b) Oficina de presentació: Registre general.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Junta Veïnal de l'EMD d'Escunhau e Casarilh.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació el pressupost es considerarà definitivament aprovat.
Escunhau, 23 de novembre de 2016
La secretària, Pilar Hervada Vidal