Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de diverses memòries valorades
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Conselh de Govern del Conselh Generau d'Aran, en sessió ordinària de 21 de novembre de 2016, va
aprovar les següents memòries valorades redactades pels Serveis Tècnics del Conselh Generau d'Aran, la
qual cosa es fa pública d'acord amb l'article 235.2 LMC i els articles 37 i 38 ROAS, per un termini de trenta
(30) dies, a l'efecte de possibles reclamacions i/o al·legacions:
- Memòria valorada (I-56) expedient d'obres menors de millora de ferm e seguretat vial a la carretera de
Benós-Begós, amb un pressupost d'execució per contracte de setanta-set mil cinquanta-un euros amb
vint-i-quatre cèntims (77.051,24 ?).
- Memòria valorada (M-150) expedient d'obres menors d'una tanca en naixement del riu Noguera Pallaresa,
amb un pressupost d'execució per contracte de deu mil set cents vint-i-un euros amb trenta-un cèntims
(10.721,31 ?).
Si transcorregut aquest termini no es produeixen ni reclamacions ni al·legacions, s'entendrà el projecte
definitivament aprovat, sense necessitat d'ulterior acord. En aquest cas, contra l'aprovació definitiva es
podrà interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant del Síndic d'Aran en el termini d'un
(1) mes comptador a partir del dia següent a la darrera publicació d'aquest anunci al BOP i al DOGC, o
recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos (2)
mesos, comptadors a partir del dia següent a la darrera publicació d'aquest anunci al BOP i al DOGC. Si
s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar-se recurs contenciós administratiu
fins que aquel sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci, desestimació que
es produirà en el termini d'un (1) mes a comptar des del dia següent de la seva interposició. No obstant això,
es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.
EDICTE
Sus era aprobacion iniciau d'ua memòria avalorada
Eth Conselh de Govèrn deth Conselh Generau d'Aran, en session ordinària de 21 de noveme de 2016,
aprovèc es següentes memòries avalorades redactades pes Servicis Tecnics deth Conselh Generau d'Aran,
era quau causa se hè publica cossent damb er article 235.2 LMC e es articles 37 e 38 ROAS, per un tèrme
de trenta (30) dies, ar efècte de possibles reclamacions e/o al egacions:
- Memòria avalorada (I-56) expedient d'òbres menors de mielhora de cauçada e seguritat viau ena carretèra
de Benós-Begós, damb un pressupòst d'execucion per contracte de setanta sèt mil cinquanta un èuros
damb vint-e-quate centims (77.051,24 ?).
- Memòria avalorada (M-150) expedient d'òbres menors d'ua barralha en neishement der arriu Noguera
Pal aresa, damb un pressupòst d'execucion per contracte de dètz mil sèt cents vint-e-un èuros damb trenta
un centims (10.721,31 ?).
Se passat aguest tèrme non se produsissen reclamacions ne al egacions, s'entenerà eth projècte
definitivament aprovat, sense besonh d'ulterior acòrd. En aguest cas, en contra dera aprobacion definitiva se
poirà interpausar alternativament o recors de reposicion dauant deth Sindic d'Aran en tèrme d'un (1) mes a
compdar de londeman dera darrèra publicacion d'aguest anonci en BOP e en DOGC, o recors contenciós
administratiu dauant deth Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en tèrme de dus (2) mesi compdats des

 
Número 228
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dil uns, 28 de novembre de 2016
de londeman dera darrèra publicacion d'aguest anonci en BOP e en DOGC. Se s'òpte per interpausar eth
recors de reposicion potestatiu, non se poirà interpausar recors contenciós administratiu enquia qu'aquest
non sigue resolvut exprèssament o s'age produsit era sua desestimacion per silenci, desestimacion que se
produsirà en tèrme d'un (1) mes a compdar de londeman dera sua interposicion. A despiet d'açò, se poirà
interpausar quinsevolh aute recors que se creigue adient.
Vielha, 22 de noveme de 2016
El síndic, Carlos Barrera Sánchez